UE: Nie – skarmianiu białkami zwierzęcymi

Komitet ds. Środowiska PE wstępnie opowiedział się za utrzymaniem zakazu skarmiania zwierząt hodowlanych proteinami zwierzęcymi. Zakaz wprowadzono od 1996 roku dla przeżuwaczy oraz poszerzono dla innych zwierząt hodowlanych w 2001 roku.

Ewentualne całkowite zniesienie zakazu powinno nastąpić po ostatecznych badaniach stwierdzających brak przenoszenia chorób tą drogą. Z drugiej strony przez członków PE dostrzegana jest zależność unijnych hodowców od importowanych pasz oraz konieczność wzrostu konkurencyjności producentów pasz nawet poprzez instrument dopłat. Powyższe opinie miały miejsce w kontekście raportu niemieckiego parlamentarzysty Hauslinga dotyczącego perspektyw rozwiązania deficytu wysokobiałkowych pasz w Europie, który wkrótce powinien zostać poddany pod głosowanie.
FAMMU/FAPA