Ubezpieczenie w działach specjalnych produkcji rolnej

W odniesieniu do rolników, którzy opłacają indywidualnie składki zdrowotne od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej, od 1 stycznia 2013 r. zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa niż obowiązująca na 2013 r. kwota minimalnego wynagrodzenia, wynoszącego 1600 zł.

Od 1 stycznia 2013 r. dla wymienionych rolników najniższa obowiązująca miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9 proc. minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 144 zł (tj. 9% x 1 600 zł minimalnego wynagrodzenia), jak informuje KRUS.
Z dniem 31 stycznia 2013 r. upływa termin złożenia przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzajach tej działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2013 r.

Ustalenie wysokości obowiązującej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne zostanie ustalone w KRUS – na podstawie złożonych dokumentów. Za styczeń 2013 roku składkę zdrowotną za osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działów specjalnych należy opłacić w terminie do 15 lutego 2013 r.

Oprac. EG