Ubezpieczenia rolnicze na nowych zasadach

Do konsultacji społecznych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Nowelizacja ustawy ma na celu wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia przez producentów rolnych 100% upraw rolnych, które zostały zgłoszone we wniosku o dopłaty bezpośrednie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne.

Jak podkreśla resort rolnictwa wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych, przy zachowaniu 65% dopłat do składek ubezpieczenia zapewni  producentom rolnym odszkodowania wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku strat spowodowanych wystąpieniem ubezpieczonych ryzyk.

Zostanie zachowana zasada realizacji dopłat do składek ubezpieczenia, gdy stawki taryfowe nie przekraczają odpowiednio: 9% sumy ubezpieczenia upraw prowadzonych na użytkach rolnych klas I – IVb, 12% sumy ubezpieczenia upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V, 15% sumy ubezpieczenia upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V.

W przypadku, gdy stawki taryfowe przekroczą powyższe progi, dopłaty będą stosowane do powyższych wysokości, a pozostałe należności będą płacone przez producenta rolnego.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości 65% składki  w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r.  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) zakład ubezpieczeń ustala wysokość stawek taryfowych po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Stawkę tę ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń.

Obecnie umowy ubezpieczenia zawierane przez producentów rolnych z zakładami ubezpieczeń w większości przypadków obejmują pojedyncze rodzaje ryzyka, a zatem nie obejmują ryzyka występującego w ostatnich latach najczęściej, a powodującego znaczne straty w produkcji, tj. ryzyka suszy. Zatem wprowadzenie obowiązku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia od wszystkich wymienionych w ustawie rodzajów ryzyka, w tym suszy,  ma na celu umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczenia za przystępną cenę.

Limity dopłat do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stosowanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na każdy rok będą określane w umowach zawieranych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa z zakładami ubezpieczeń w ramach dotacji przewidzianej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. Środki na dopłaty do składek ubezpieczeń zostaną przekazane do wysokości ustalonych w tych umowach, co oznacza, iż po wyczerpaniu limitu na dopłaty do składek nie mogą być zawierane umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z producentami rolnymi z dopłatami do składek.

W projekcie zaproponowano pięciokrotne podwyższenie kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, co ma na celu wzmocnienie motywacji do realizacji tego obowiązku.

Określony w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich program pomocy został notyfikowany w Komisji Europejskiej z terminem ważności do końca 2020 r. jako program pomocy nr SA 39562 (2014/N). Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy, Komisji Europejskiej zostaną przesłane informacje w celu notyfikacji proponowanych zmian w programie pomocowym wraz z przedłużeniem funkcjonowania programu do końca 2021 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności