Ubezpieczenia bardziej powszechne

Od 1 stycznia obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące ubezpieczeń upraw i zwierząt, ponieważ 21 grudnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Celem zaproponowanej przez rząd zmiany przepisów jest przede wszystkim zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

W wyniku wprowadzonych zmian dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia od ubezpieczenia upraw od wszystkich rodzajów ryzyka nie przekraczają 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku:

  1. upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V – nie przekraczają 12% sumy ubezpieczenia tych upraw,
  2. upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy VI – nie przekraczają 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

W przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw dla umowy ubezpieczenia od wszystkich rodzajów ryzyka z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do powyższych wysokości sumy ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki zapłaci producent rolny.
W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały producentom rolnym w wysokości do 65% składki, przy określeniu przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia zwierząt od wszystkich rodzajów ryzyka nieprzekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia. W przypadku przekroczenia tej stawki dopłaty nie będą przysługiwały.
Ustawa zachowuje możliwość zawierania umów ubezpieczenia obejmujących jeden rodzaj ryzyka albo kilka rodzajów ryzyka, określając również odrębne zasady dopłat do składek ubezpieczenia w tym zakresie.

Źródło: Prezydent.pl