Tytuł magistra przez Internet

Podczas najbliższej rekrutacji na studia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomi bezpłatne, zaoczne studia magisterskie Rolnictwo, które będą prowadzone w trybie e-learningowym.

Rekrutacja na studia magisterskie, niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Rolnictwo w trybie e-learningowym, skrótowo nazywanym e-Rolnictwem, będzie prowadzona w czerwcu 2011 roku na stronie Internetowej: http://www.sggw.pl/rekrutacja/
W pilotażowym programie realizowanym w ramach w projketu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów” wramach Poddziałania 4.1.1 “Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” w Priorytecie IV PO KL weźmie udział 45 studentów. Kształcenie prowadzone będzie zgodnie z programem studiów niestacjonarnych w ramach specjalności: agronomia i agrobiznes. Tylko w przyszłym roku akademickim będzie można podjąć nieodpłatnie studia niestacjonarne na tym kierunku.

Kogo kształcimy na e-Rolnictwie?
Na studia magisterskie na kierunku rolnictwo będą przyjęci absolwenci studiów inżynierskich, kierunku rolnictwo i kierunków pokrewnych (ogrodnictwo, zootechnika) oraz absolwenci innych kierunków inżynierskich lub licencjackich, którzy uzupełnią w trakcie studiów magisterskich główne przedmioty kierunkowe i zawodowe ze studiów inżynierskich (6 przedmiotów). Rekrutacja na e-Rolnictwo odbywa się na takich samych zasadach jak dla studiów II stopnia, niestacjonarnych na kierunku rolnictwo. Na studiach e-Rolnictwo prowadzona jest specjalność agronomia i agrobiznes. Specjalności te przygotowują absolwentów do podejmowania zadań dotyczących unowocześnienia i przebudowy polskiego rolnictwa. Absolwenci zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, są praktycznie przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, uprawnieni do pozyskiwania środków z WPR, są przygotowani do pracy w jednostkach centralnych i terenowych obsługi rolnictwa (agencjach) oraz w doradztwie rolniczym. Ponieważ kierunek rolnictwo daje bardzo szerokie podstawy wykształcenia, absolwenci podejmują również pracę w innych jednostkach: np. placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, a nawet w redakcjach gazet, radia i telewizji.

dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.