Tylko do końca stycznia

Przypominamy rolnikom, że 31 stycznia 2019 roku upływa termin złożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o realizacji poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020 tzw. Informacji po realizowanej operacji.

– Obowiązek ten wynika z postanowienia § 5 ust. 4 Umowy o przyznaniu pomocy: „Beneficjent zobowiązuje się złożyć we właściwym oddziale regionalnym wypełnioną Informację po realizacji operacji, zgodnie ze wzorem, który dostępny jest w oddziałach regionalnych oraz na stronie internetowej Agencji, w terminie od 1 stycznia do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności końcowej. W przypadku operacji realizowanych przez osoby wspólnie wnioskujące, które ubiegają się wspólnie o pomoc w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej, powyższy warunek zobowiązuje się spełnić każda z tych osób. W każdym kolejnym roku w okresie 5 lat liczonym od dnia wypłaty płatności końcowej beneficjent zobowiązuje się do złożenia na każde wezwanie Agencji (nie częściej niż raz w roku) Informacji po realizacji operacji” – informuje ARiMR.

Wzór Informacji wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest w Oddziałach Regionalnych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl w zakładce zawierającej dokumenty aplikacyjne właściwe dla przedmiotowego działania.

Na podstawie § 13 ust. 1 Umowy o przyznaniu pomocy, w przypadku niezłożenia Informacji po realizacji operacji, zwrotowi podlega 0,5% otrzymanej kwoty pomocy.

Źródło: ARiMR