Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wnioski tylko do 9 lipca

Piątek, 9 lipcajest ostatnim dniem przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, finansowanego z PROW 2007 -2013. W tegorocznym naborze, na pomoc mikroprzedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca na terenach wiejskich przewidziano 1,2 mld zł. Wsparcie może otrzymać firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, której obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.”

Do 8 lipca, do godz. 11.30 ARiMR przyjęła w skali kraju ponad 3 tys. wniosków. Do tej liczby należy dodać wnioski wysłane pocztą, w tym przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla na rejestrowanej przesyłce pocztowej.
Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy na ten cel złożyli w okresie od 28 czerwca do 8 lipca beneficjenci z Wielkopolski – 477, Mazowsza – 354, Małopolski – 336 i Podkarpacia – 244.
Wniosek o przyznanie dofinansowania można złożyć osobiście w OR ARiMR właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Od 1 lipca br. zmieniły się godziny pracy ARiMR. Wnioski są przyjmowane od godz. 7.30 do godz. 15.30.
Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji. Wsparcie dotyczy:
•usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa:
•usług dla ludności;
•sprzedaży hurtowej i detalicznej;
•rzemiosła i rękodzielnictwa;
•robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
•usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
•usług transportowych;
•usług komunalnych;
•przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
•magazynowania lub przechowywania towarów;
•wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
•rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

O kolejności, w jakiej będzie przysługiwała pomoc z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą projekty z regionów uboższych i borykających się z dużym bezrobociem.

Szczegóły na www.arimr.gov.pl