Trzeba obniżyć ceny energii elektrycznej

Foto: Pixabay

Zdaniem Związku Gmin Wiejskich RP bardzo wysoki wzrost cen energii elektrycznej dostarczanej samorządom terytorialnym od roku 2019 może zniweczyć wysiłki gmin, powiatów i województw na rzecz realizacji długofalowych celów społecznych i gospodarczych, między innymi związanych z poprawą jakości powietrza.

– Zmiana kosztów wytwarzania i sprzedaży energii jest trwała, a rynek energii w Polsce będzie funkcjonował w nowych uwarunkowaniach. W tej sytuacji uważamy, że rząd i parlament powinny podjąć pilne działania, które realnie doprowadzą do obniżenia cen energii – informuje ZGWRP.

Poniżej prezentujemy stanowisko ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w sprawie konsekwencji wzrostu cen energii elektrycznej dla realizacji zadań publicznych:

Bardzo wysoki wzrost cen energii elektrycznej dostarczanej samorządom terytorialnym od roku 2019 może zniweczy wysiłki gmin, powiatów i województw na rzecz realizacji długofalowych celów społecznych i gospodarczych, między innymi związanych z poprawą jakości powietrza.

Zmiana kosztów wytwarzania i sprzedaży energii jest trwała, a rynek energii w Polsce będzie funkcjonował w nowych uwarunkowaniach (będą obowiązywały znacznie wyższe ceny energii elektrycznej, a w konsekwencji również opłaty za towary i usługi).

W tej sytuacji uważamy, że rząd i parlament powinny podjąć pilne działania, które realnie doprowadzą do obniżenia cen energii.

W tym kontekście pozytywnie oceniamy kierunek zmian przepisów zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Niestety proponowane w tym projekcie regulacje nie rozwiązują w pełni problemu znacznego wzrostu kosztów, jakie będą musiały ponieść samorządy terytorialne i ich jednostki organizacyjne w związku ze wzrostem taryf i cen energii elektrycznej.

Naszym zdaniem konieczne jest utworzenie w budżecie państwa funduszu dedykowanego samorządom, w których drastycznie wzrastają ceny energii. Bez tego typu rozwiązania znacząco wzrosną koszty usług publicznych (m.in. opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, transport publiczny).

Ogromnym i nierozwiązanym problemem pozostaje też kwestia zamówień publicznych, przeprowadzonych od maja br. i podpisanych w ich wyniku umów z dostawcami energii elektrycznej.

Wartość podwyżek taryf i cen wynikająca z tych zamówień mieści się najczęściej w przedziale 50 – 60 proc., ale zdarzają się także przypadki, kiedy przekracza nawet 100 proc.! Jeśli nawet wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące kształtowania taryf i cen za energię elektryczną w 2019 roku (zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw), to jednak w dalszym ciągu nierozstrzygnięta pozostanie kwestia konsekwencji zamówień publicznych przeprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i zawartych w ich wyniku umów.

Dlatego prosimy o pilne podjęcie działań, które pozwolą na ochronę samorządowych wspólnot mieszkańców przed konsekwencjami wzrostu taryf i cen za energie elektryczną, który formalnie już nastąpił. Jednym z możliwych rozwiązań mógłby być dodany do projektu ustawy przepis przejściowy, dotyczący renegocjacji umów zawartych przez JST w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2018 r.

W imieniu Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP

Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

(-) Edmund Kaczmarek

Warszawa, 27 grudnia 2018 r.

Źródło: ZGWRP