Trybunał przeciwko Polsce

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce z powodu niepodjęcia przez nią działań w celu ochrony bioróżnorodności i zachowania starych” odmian materiału siewnego warzyw.”

Dyrektywa 2009/145/WE, dotycząca chronionych odmian materiału siewnego warzyw, nakazuje ustanowienie bardziej uproszczonych wymogów dotyczących ich wprowadzania do obrotu niż obowiązujące w przypadku materiału siewnego uprawianego na potrzeby intensywnej produkcji rolnej. Polska nie wprowadziła przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób do swojego porządku prawnego, a więc nie dopełniła swoich zobowiązań wynikających z prawa UE.
Bioróżnorodności i zachowaniu odmian materiału siewnego warzyw uprawianych tradycyjnie w poszczególnych regionach zagraża erozja genetyczna.
Dlatego też w dyrektywie o chronionych odmianach materiału siewnego warzyw ustanowiono uproszczony mechanizm, umożliwiający bardziej elastyczne testowanie, kontrolę i rejestrację odmian materiału siewnego, który nie jest przeznaczony do masowego obrotu handlowego.
Ochrona i zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej regionów UE to sprawa wielkiej wagi, podobnie jak uchronienie gatunków w UE przed wymarciem. Rozmaite odmiany materiału siewnego warzyw muszą koniecznie być stosowane i zachowane dla przyszłych pokoleń. Ochrona tego dziedzictwa oznacza również poszanowanie tradycyjnych, regionalnych metod uprawy, które przeważnie nie są wymagane w produkcji rolnej do celów handlowych, to z kolei oferuje konsumentom większy wybór różnych produktów wysokiej jakości.
Brak transpozycji dyrektywy przez Polskę oznacza, że stare” odmiany materiału siewnego warzyw nie będą mogły korzystać z uproszczonych procedur wprowadzania do obrotu i nie będą mogły być w Polsce wprowadzane do obrotu i sprzedawane.
Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do dnia 31 grudnia 2010 r. W czerwcu 2011 r. Komisja zwróciła się do Polski z uzasadnioną opinią, czyli formalnym żądaniem pełnego zastosowania się do wymogów UE. Polska jednak nie spełniła tego żądania.