Trwa nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.

Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Do 25 marca br.ponad66 tysięcy rolników złożyło już w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. Spośród nich połowa ubiega się również o przyznanie dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW. Ponadto do ARiMR trafiło równieżokoło 3000 wniosków o przyznanie wsparcia w ramach dopłat rolnośrodowiskowych. Z tej liczbyblisko 400 to wnioski rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w swoich gospodarstwach wdrażanie działań objętych wsparciem z Programu rolnośrodowiskowego”. Kolejne około 2600 wniosków złożyli rolnicy, którzy już prowadzą działalność w ramach tego programu i będą ją kontynuować w kolejnym roku. Każdy rolnik otrzymujący dopłaty rolnośrodwiskowe, musi prowadzić działalność zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie przez kolejne pięć lat.
Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają w sumie ok. 3,34 mld euro.
Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW), a także płatności z tytuł realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

W 2011 roku po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej polscy rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie zarówno na formularzach papierowych jak i przez Internet. Rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z elektronicznej drogi składania wniosków będą musieli mieć login i kod dostępu do systemu informatycznego ARiMR. W tym celu trzeba będzie złożyć do biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę rolnika, wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu, który będzie udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.”