Towary na Ukrainę bez wymaganych świadectw

W ostatnim czasie organizacja ochrony roślin Ukrainy systematycznie przekazuje stronie polskiej informacje o przypadkach wywozu z Polski na Ukrainę towarów pochodzenia roślinnego, bez zaopatrywania ich w wymagane świadectwa fitosanitarne.

PIORiN przypomina, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (nie będących członkami Unii Europejskiej) zaopatruje się w świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, jeżeli wymagają tego przepisy państwa, do którego są przeznaczone lub państwa, przez które są przemieszczane. Wydanie takiego świadectwa musi zostać z kolei poprzedzone sprawdzeniem, czy eksportowany towar spełnia wymagania państwa docelowego w zakresie zdrowia roślin. 

Ponadto, drewniane materiały opakowaniowe (w tym palety drewniane), wykorzystywane w eksporcie różnych towarów poza Unię Europejską, dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego z zasady powinny być poddane stosownym zabiegom i oznakowane zgodnie ze standardem ISPM15. Ze względu na fakt, że Inspekcja nie posiada pełnej wiedzy dotyczącej tego, które państwa trzecie nie wdrożyły tego wymogu, zalecane jest stosowanie oznakowanego drewnianego materiału opakowaniowego, w każdym przypadku wywozu towarów do państw trzecich. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, wskazane jest, aby przed planowanymi wysyłkami towarów pochodzenia roślinnego do państw trzecich, kontaktować się z najbliższą jednostką organizacyjną PIORiN w celu ustalenia warunków eksportu określonego towaru do konkretnego kraju.

Szczegółowe informacje na temat zasad certyfikacji fitosanitarnej eksportu, przepisy fitosanitarne państw trzecich i adresy jednostek Inspekcji dostępne są na stronach PIORiN.
 
(Źródło: PIORiN)