Termin może być wydłużony

Wydłużenie terminu 40 dni od zarezerwowania przez bank limitu częściowej spłaty kapitału dla danego wniosku, w ciągu których rolnik musi zawrzeć umowę kredytu w ramach linii kredytowej MRcsk, jest możliwe. Ale tylko w określonych przypadkach.

Zarząd KRIR 5. sierpnia 2015 r. zwrócił się do prezesa ARiMR o wydłużenie terminu 40 dni od zarezerwowania przez bank limitu częściowej spłaty kapitału dla danego wniosku, w ciągu których rolnik musi zawrzeć umowę kredytu w ramach linii kredytowej MRcsk.
Linia MRcsk przeznaczona jest na kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników. Limit dostępnych środków nie jest wystarczający dla wszystkich chętnych, a ponadto, rozdział X. pkt 8. Zasad udzielania kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk) określa 40-dniowy termin obowiązku zawarcia umowy kredytu od daty zarezerwowania przez bank limitu częściowej spłaty kapitału dla danego wniosku pod rygorem utraty prawa do pomocy.
Po czerwcowym udostępnieniu przez ARiMR kolejnej puli środków na dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów, w najbliższym czasie upływa ww. 40-dniowy termin, a młodzi rolnicy przed podpisaniem umowy nie mają możliwości zebrania dokumentów, ani załatwiania formalności związanych z zakupem ziemi.

Przy poprzednich transzach pomocy, ze względu na błędy systemowe, banki zwracały się z prośba o wydłużeniu terminu 40 dni i otrzymywały taką zgodę. Jednak z informacji członków samorządu rolniczego uzyskanych w bankach, które podpisały z ARiMR umowę o współpracy przy udzielaniu tego typu kredytów wynika, że w ramach ostatniej transzy pomocy takie przedłużenie nie będzie możliwe.

Ponadto, ze względu na okres wakacyjny, banki sugerują, że może wystąpić problem z obsługą przedmiotowych kredytów i opóźnienia w podpisywaniu umów. Stąd też, wydłużenie terminu wydaje się jak najbardziej zasadne.
ARiMR w odpowiedzi przekazała informację, że, nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian w umowach o współpracy pomiędzy agencją a bankami polegających na wydłużeniu 40-dniowego terminu na zawieranie umów kredytu z linii CSK. Jeżeli w indywidualnych przypadkach termin ten okaże się za krótki, to należy pamiętać o możliwości jego wydłużenia. W tym celu, ze stosownym wnioskiem do agencji powinna wystąpić centrala banku kredytującego.

ARiMR zwróciła się do samorządu rolniczego o powiadamianie agencji o ewentualnych problemach z podejmowaniem przez banki działań w celu wydłużenia terminu na zawarcie umowy kredytu, co umożliwi wyjaśnienie sprawy, licząc, że taka współpraca pozwoli na monitorowanie oraz eliminowanie przypadków, w których to zainteresowani omawianą pomocą rolnicy, ze względu na brak działań ze strony banku udzielającego kredytu, zostaliby pozbawieni możliwości zawarcia umowy o udzielenie kredytu, a tym samym otrzymania pomocy agencji w formie częściowej spłaty kapitału.

Renata Struzik, za: KRIR