Szkody łowieckie na nowych zasadach

9 marca 2016 roku w trakcie wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa omawiany był przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt ustawy – Prawo łowieckie, który wprowadza nowe zasady szacowania szkód łowieckich i wypłat odszkodowań.

 
Jak udało się nam dowiedzieć nowelizacja ustawy przewiduje, że do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania jest obowiązany, działający w imieniu Skarbu Państwa, wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód, a także ustalenie wysokości odszkodowania właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wójta, burmistrza i prezydenta, który przekazuje go właściwemu wojewodzie. Oględziny i szacowanie szkód, a także ustalanie wysokości odszkodowania dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. 
 
W celu zaś zapewnienia finansowania powstałych szkód łowieckich projekt przewiduje utworzenie Funduszu Odszkodowawczego, którego dysponentem będzie wojewoda. Środki gromadzone w funduszu mają pochodzić z rocznych składek, ustalanych przez wojewodę i wnoszonych przez zarządców lub dzierżawców obwodów łowieckich.
 
Komisje przyjęły poprawki polegające miedzy innymi na uszczegółowieniu zasad i procesu tworzenia protokołu z oględzin i szacowania szkód; upoważnieniu ministra właściwego do spraw środowiska do ustalenia rocznego planu finansowego Funduszu  Odszkodowawczego.