Stypendia dla studentów

W 2008 roku rozpocznie się już VII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, realizowana przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Głównym celem Programu jest pomoc w podnoszeniu kwalifikacji młodzieży, pochodzącej ze wsi i małych miast, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku dziennych studiów magisterskich. N

Agencja Nieruchomości Rolnych wspiera organizacyjnie Program w segmencie I A, dotyczącym młodzieży wywodzącej się ze środowisk popegeerowskich. Agencja uczestniczy w prowadzeniu akcji informacyjnej o Programie oraz zajmuje się wstępną weryfikacją wniosków składanych przez kandydatów na stypendystów. Osoby zainteresowane udziałem w Programie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi jego realizacji, zamieszczonymi na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl oraz do kontaktu z właściwymi dla miejsca zamieszkania Oddziałami Terenowymi Agencji Nieruchomości Rolnych.

W roku akademickim 2008/2009 w ramach I segmentu Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2008 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. dostaną się na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie
2. są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 3 lat
3. osiągnęli na egzaminie maturalnym:liczbę punktów nie niższą niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów, zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku nr 1 do Regulaminu
4. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
5. pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 788 zł lub 906 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wnioski, dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl oraz w szkołach ponadgimnazjalnych do których uczęszczali stypendyści Agencji Nieruchomości Rolnych, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2008 r. we właściwym Oddziale Terenowym Agencji. Następnie zostaną one przekazane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, gdzie rozpatrzy je Komisja Stypendialna. Stypendium wypłacane będzie przez okres jednego roku akademickiego w wysokości 3800 zł (przekazywane w 10 miesięcznych ratach po 380 zł każda).

Opr. Małgorzata Barć
ZO BP ANR

N

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj