Sprzedaż żywności przez rolników – uwagi KRIR

W ocenie Krajowej Rady Izb Rolniczych poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o sprzedaży żywności przez rolników i zmianie niektórych innych ustaw zawiera bardzo korzystne rozwiązania dotyczące liberalizacji wymogów sanitarnych przy wytwarzaniu produktów żywnościowych w gospodarstwach rolników. Ponadto daje możliwość szerokiego obrotu wytworzonymi w gospodarstwie produktami oraz określa limit przychodów uzyskiwanych z tego tytułu, a zwolnionych z opodatkowania, w wysokości 75 tys. zł rocznie.

KRIR analizując projekt ustawy zwrócił też uwagę na aktualne przepisy dotyczące uboju, np. tuczników. Jak zaznacza samorząd rolniczy należałoby stworzyć takie zapisy, które pozwolą w warunkach gospodarstwa legalnie wykonywać czynności z tym związane, bez konieczności inwestowania w specjalistyczny sprzęt do uboju.
 
Z treści projektu ustawy można wywnioskować, że rolnik będzie miał prawo do sprzedaży przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego. Obecnie, czynności związane z ubojem, można legalnie wykonać jedynie w zakładach dysponującym odpowiednim sprzętem. W wyniku tego Ustawodawca powinien doprecyzować zapisy w projekcie ustawy w tym względzie, co pozwoli uniknąć nieporozumień i stworzy jasną sytuację dla rolników mającym zamiar sprzedaży żywności przetwarzanej w gospodarstwie – informuje KRIR. 
 
Zdaniem izb z projektu ustawy należy usunąć pojęcie „sprzedaż bezpośrednia”, ponieważ w rozporządzeniu nr (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego w sprawie higieny środków spożywczych istnieje zamknięty katalog produktów wprowadzanych do obrotu przez rolników w ramach „sprzedaży bezpośredniej” i nie mieszczą się tam przetwory mleczne, mięso zwierząt gospodarskich i jego przetwory. Należy użyć pojęć: produkcji powiązanej, sprzedaż żywności, dostawy produktów żywnościowych.
 
Obi oba