W sprawie kar za nieprzestrzeganie przepisów przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Poniżej prezentujemy uwagi Krajowej Rady Izb Rolniczych do przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi projektu rozporządzenia w sprawie kar za nieprzestrzeganie przepisów przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

W projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego na postawie art. 26 ust 2 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014, poz. 1577, z późn. zm.) został przewidziany tzw. “widełkowy zakres kar”. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych przyjęte rozwiązanie budzi szereg wątpliwości. W szczególności kontrowersje może budzić pozostawienie podmiotom nakładającym kary zbyt dużej swobody i dowolności przy ustalaniu wysokości kary. Brak ujęcia w rozporządzeniu przesłanek, jakimi powinien kierować się organ administracji państwowej przy wymierzaniu kary przy jednoczesnym wprowadzeniu zakresu kar “od…do…” sprawia, że prawo będzie stosowane niejednolicie w przypadku identycznych stanów faktycznych. Jednocześnie ukarany podmiot będzie miał wyjątkowe trudności we wniesieniu merytorycznego odwołania od nałożonej kary, jeśli nie będzie zgadzał się z jej wysokością, gdyż niewiadome są przesłanki, jakimi należy kierować się przy ustalaniu wielkości kary pieniężnej. W związku z powyższym postulujemy bądź wprowadzenie jednolitej wysokości kar za dane naruszenie, co maksymalnie ograniczy możliwość dowolnego ustalania wysokości kar pieniężnych przez urzędników państwowych, bądź zawarcie w rozporządzeniu kryteriów, jakimi powinien kierować się Organ przy ustalaniu wysokości nakładanej kary pieniężnej w ramach ustalonego zakresu wysokości kary. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi ( Dz U 2014 poz 629) wydanym na podstawie art. 85a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

W ocenie samorządu rolniczego proponowany projekt wysokości kar nie spełnia w pełni derogacji art. 26. ust 2 ustawy mówiącym o tym, iż wysokość kar i ich zróżnicowanie powinno uwzględniać nie tylko rodzaj naruszeń, ale również społeczną szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności. Wysokość kar naszym zdaniem powinna być w głównej mierze uzależniona od skali i wielkości produkcji.

Jak zaznacza KRIR proponowana wysokość kar w wielu przypadkach jest nadmierna i nieadekwatna do wagi naruszeń przepisów i może zniechęcić rolników do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej czy MLO, a w przypadku ich zastosowania może doprowadzić do bankructwa szczególnie małych gospodarstw.
Dla przykładu określone kary w § 1 projektu.

  • pkt.37.kara od 200-15000 zł, za niespełnianie wymogów weterynaryjnych przy produkcji zwierzęcej przeznaczonej do sprzedaży bezpośredniej.
  • pkt.44. 1000-5000zł kara za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji na użytek własny.
  • pkt.45. kara 100-2000zł przy niespełnianiu wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, przewyższają w znacznym stopniu wartość produkcji.

Zdaniem izb rolniczych konieczna jest zmiana zasad określania kar i ich wysokości w projekcie rozporządzenia.

Źródło: KRIR