Spotkanie w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

8 września br. na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie w sprawie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych i Krajowej Rady Izb Rolniczych z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele, osoby odpowiedzialne za realizację zadań KSOW z urzędów marszałkowskich oraz pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich resortu rolnictwa. Obradom przewodniczył Podsekretarz Stanu MRiRW Artur Ławniczak.

W trakcie spotkania omówione zostały ogólne cele funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, bieżąca działalność związana z planem działania na lata 2008-2009, a także założenia postawione przed KSOW w projekcie planu na kolejny okres dwuletni, tj. 2010-2011. Minister Ławniczak podkreślił wagę partnerstw z organizacjami reprezentującymi najbardziej zainteresowaną grupą społeczną w zakresie działalności KSOW, tj. rolnikami, w szczególności w kontekście bezpośredniej współpracy urzędów marszałkowskich z samorządem rolniczym.

W trakcie dyskusji po oficjalnych prezentacjach przedstawiciele samorządu rolniczego mieli okazję do przedstawienia swoich uwag i dotychczasowych doświadczeń w zakresie funkcjonowania KSOW. Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Tomasz Gietek zwrócił uwagę na zagrożenia nie obiektywnego, a politycznego podejmowania decyzji przez zarządy województw w zakresie realizacji konkretnych działań. Podkreślił, że monitoring w aspekcie efektywności wykorzystania środków finansowych w stosunku do postawionych przed nimi celów musi mieć charakter stały, co powoduje konieczność częstszego niż do tej pory organizowania posiedzeń Grupy Roboczej ds. KSOW powołanej przy resorcie rolnictwa. Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Paweł Augustyn stwierdził, iż punktacja konkretnych projektów powinna być bardziej uzależniona od liczby organizacji społecznych, w tym izb rolniczych, włączonych w takie przedsięwzięcie. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski podkreślił natomiast istotność należytego prowadzenia konsultacji społecznych projektów planów działania KSOW, tak aby w pełni odzwierciedlały one potrzeby regionalnych społeczności i były zgodne z obowiązującymi przepisami regulującymi zasięganie takich opinii. Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu Marek Froelich wyraził potrzebę szerokiej międzyregionalnej wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych inicjatyw w ramach KSOW oraz przedstawił dotychczasowe działania podejmowane przez samorząd rolniczy województwa opolskiego. Podkreślił ponadto konieczność przekazywania informacji do wszystkich województw konkretnych przykładów dobrego modelu.

Podsumowując debatę Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zachęcał uczestników spotkania do dobrej i konstruktywnej kooperacji urzędów marszałkowskich z wojewódzkimi izbami rolniczymi oraz poprosił ministra Ławniczaka o wystosowanie pisma ze strony resortu rolnictwa do marszałków województw z głównymi konkluzjami zapadłymi w trakcie rozmów, w szczególności potrzeby prowadzenia partnerskiego i otwartego dialogu z samorządem rolniczym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności