Sposoby ministra na pomoc branży trzody chlewnej

Pogłowie trzody chlewnej w naszym kraju spada i, jeśli aktualna sytuacja się nie zmieni, wciąż będzie się zmniejszało. Aby zapobiec upadkowi tej branży, resort rolnictwa przedstawił swoje pomysły i działania, mające poprawić sytuację producentów.

Wspominaliśmy już ostatnio o podnoszonej w ministerstwie rolnictwa kwestii trudnej sytuacji w branży trzody chlewnej. O podjęcie konkretnych działań w tym kierunku wnioskowała zarówno Krajowa Rada Izb Rolniczych, jak i NSZZ RI „Solidarność”. W związku z tym, resort przypomina o pierwszych wdrożonych działaniach.

Przede wszystkim, w związku z niskimi cenami skupu przy jednoczesnym dużym imporcie mięsa wieprzowego na nasz rynek, płaceniem wyższych cen dostawcom zagranicznym oraz niższą jakością sprowadzanego surowca (o czym informowali resort producenci trzody chlewnej), informacje te mają być zweryfikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do prezesa UOKiK zostało skierowane pismo, w którym ministerstwo rolnictwa domaga się zbadania tych zarzutów i sprawdzenia, czy nie zostały naruszone warunki konkurencji i czy nie nastąpiła zmowa cenowa. Odpowiednie służby mają również sprawdzić jakość importowanego mięsa.

Minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel wysłał pismo również do unijnego komisarza Phila Hogana, w którym podnosi kwestię stabilizacji na rynku wieprzowiny. Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny od 4 stycznia. Polska wnosi o przyspieszenie terminu, jak również uważa za konieczne aktywowanie refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. Minister zwraca uwagę, że rozdysponowanie mięsa zgromadzonego w wyniku dopłat do prywatnego przechowywaniu powinno nastąpić z wyłączeniem rynku unijnego, gdyż w innym przypadku problem nie zostanie rozwiązany, a jedynie przesunięty w czasie.

Kolejne działania dotyczą :

  •  zwiększenia nadzoru w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego;
  •  zintentysyfikowania rozmów nt. dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. na rynkach: japońskim, południowokoreańskim i chińskim;
  •  wsparcia producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej;
  •  zminimalizowania skutków ASF dla producentów trzody chlewnej;
  •  przygotowania propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej;
  •  poprawy efektywności wykorzystania funduszu promocji.

Dodatkowo opracowano również pogram odbudowy pogłowia trzody chlewnej, w którym zawartych jest 7 punktów. Jednym z  nich jest rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego. Program hodowlany dla instytutów np. Instytutu Zootechniki miałby być dofinansowany, dzięki czemu mogłyby one odsprzedawać materiał po preferencyjnych cenach. Należy również uprościć zasady pozyskania dofinansowania z PROW, dodatkowo powiązać wsparcie z PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazowni z NFOŚIGW.

Kolejnymi punktami ma być utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej oraz uruchomienie funduszu poręczeniowego (BGK) dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników. Wspomóc producentów ma również fundusz ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej.

Podniesienie jakości doradztwa dla rolników to ostatnie działanie, które zakłada program odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Według resortu warsztaty powinny być elementem finansowanym z PROW, ale jednocześnie obowiązkowym przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne. Miałyby one być również połączone z pozyskiwaniem know-how w zakresie nowoczesnych metod hodowli, żywienia i budowy budynków.

Renata Struzik, źródło: MRiRW