SPO: Środki rozdysponowane – na co poszły pieniądze?

Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004 – 2006″, zostały w 100% rozdysponowane – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na konta Beneficjentów trafiło już 5,3 miliarda zł. Na co przeznaczą pieniądzie?”

Z 15 działań dofinansowywanych z tego programu operacyjnego 9 wdrażała ARiMR a po trzy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) i Urzędy Marszałkowskie. ARiMR na 9 wdrażanych działań miała 5,5 miliarda zł i na taką też kwotę podpisała umowy z Beneficjentami co oznacza, że przeznaczone na ten cel środki zostaną wykorzystane w 100 procentach.

Agencja zapewnia, że pozostałe jeszcze do wypłacenia pieniądze zostaną przekazane wnioskodawcom po zamknięciu wszystkich dobiegających końca procedur kontrolnych i rozpatrzeniu odwołań, czyli maksymalnie do 30 czerwca.

Na co przeznczone zostały fundusze? Z beneficjentami, którzy realizowali inwestycje w gospodarstwach rolnych, przetwórstwie spożywczym oraz podejmowali i rozwijali na terenach wiejskich działalność pozarolniczą oraz ulepszali infrastrukturę techniczną związaną z rolnictwem ARiMR podpisała ponad 47 tys. umów na dofinansowanie takich projektów.

Do rolników inwestujących w rozwój i dostosowanie gospodarstw do wymogów UE trafiło ponad 2,4 mld zł. Z beneficjentami realizującymi takie projekty Agencja podpisała ponad 24 tys. umów. Ponad 23% tych umów przypadało na gospodarstwa, w których głównym kierunkiem produkcji był chów bydła mlecznego, a przeszło 21% na gospodarstwa nastawione na uprawę zbóż. Przedsięwzięcia inwestycyjne zrealizowane przez rolników dotyczyły w 82% zakupu wyposażenia oraz ciągników i maszyn, w blisko 12% rozbudowy, modernizacji budynków i budowli, a w nieco ponad 2% zakładania plantacji wieloletnich.

Ze wsparcia ułatwiającego start zawodowy młodym rolnikom udzielanego z SPO 2004 – 2006 skorzystało ponad 14 tys. rolników. Agencja wypłaciła im wsparcie w łącznej wysokości ponad 707 mln zł. Pomoc w postaci jednorazowej premii wynoszącej 50 tys. zł nie była w tym programie związana z koniecznością realizacji konkretnego projektu.

Firmy, które unowocześniały przetwórstwo i marketing artykułów rolnych otrzymały z SPO Restrukturyzacja…” ponad 1,6 mld zł. Dofinansowanie pokrywające do 50% kosztów poniesionych na takie inwestycje otrzymało ponad 1100 beneficjentów, z którymi Agencja podpisała umowy. W ponad 18% były to inwestycje przetwórstwa mleka i wyrobu serów, w ponad 15% -produkcji mięsa drobiowego i króliczego, w ponad 8% – produkcji soków, a w ponad 10% – przetwórstwa owoców i warzyw.

Rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich ARiMR dofinansowywała w ramach działania “Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia alternatywnych źródeł dochodów”. Oddziały Regionalne ARiMR zawarły z beneficjentami ponad 4,1 tys. umów. Podejmowana działalność pozarolnicza dotyczyła w ponad 40% świadczenia drobnych usług na rzecz mieszkańców wsi, w ponad 24% – usług na rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej i w prawie 21% – agroturystyki, a w około 7% – usług związanych z działalnością turystyczną i wypoczynkiem. Tego typu projekty ARiMR dofinansowała kwotą blisko 281 mln zł.

Remont dróg wewnętrznych, budowa i modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę, modernizacji sieci urządzeń energetycznych na obszarach wiejskich była dofinansowywana w ramach działania “Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”. Z osobami i firmami realizującymi takie przedsięwzięcia Agencja zawarła blisko 3,4 tys. umów. Otrzymali oni dofinansowanie w wysokości ponad 146 mln zł.

Z działania “Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą i/lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych” ARiMR dofinansowała 39 projektów kwotą 51,6 mln zł.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: ARiMR