Specustawa już podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda 9 września podpisał ustawę z 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem ustawy jest zapewnienie możliwości zagospodarowania produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wyprodukowanych ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń, utrzymywanych na obszarach, na których stwierdzono występowanie wirusa.

Jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP specjalne rozwiązanie przewidziane ustawą, zmierzające do realizacji celu ustawy, polega na zwolnieniu z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późń. zm.) do zamówień na dostawy produktów mięsnych z mięsa wyłącznie wieprzowego, pochodzącego wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.Wyłączenie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych do zamówień na dostawy produktów mięsnych będzie mogło mieć miejsce po spełnieniu następujących przesłanek:

1) świnie, od których będą pochodziły produkty mięsne, zostaną zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii;
2) zamówienie będzie udzielane podmiotom produkującym produkty mięsne zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom lub przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
3) produkty mięsne spełnią wymagania weterynaryjne określone w przepisach o produktach pochodzenia zwierzęcego;
4) podmioty produkujące produkty mięsne, o których mowa w pkt 2, nabędą  świnie po cenach netto nie niższych niż: ceny zakupu netto masy poubojowej ciepłej w odpowiedniej klasie skali klasyfikacji EUROP w regionie, w którym świnie zostaną nabyte, lub średnia cena netto dla wszystkich klas w masie żywej w tym regionie;
5) produkty mięsne spełnią szczegółowe wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 przedłożonej ustawy;
6) przedmiot zamówienia powinien obejmować zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia będzie mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ustawa wprowadza uproszczoną procedurę udzielenia zamówienia na dostawy produktów mięsnych, objętych przedmiotem ustawy. Udzielając zamówienia zamawiający został jednakże zobowiązany m.in. do zapewnienia przejrzystości postępowania i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia.

Rodzaj produktów mięsnych oraz obszary, na których są położone gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta objęte zakresem ustawy, biorąc pod uwagę m.in. aktualną sytuację epizootyczną lub liczbę świń w gospodarstwach rolnych, ustawodawca pozostawił do określenia, w drodze rozporządzenia, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

Po wejściu ustawy w życie, jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek udzielania w pierwszej kolejności zamówień na dostawy produktów z mięsa wieprzowego, w przypadku zamówień na dostawy takich produktów, obejmujących produkty pochodzące wyłącznie od świń utrzymywanych co najmniej 2 miesiące bezpośrednio przed ubojem w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych regulacjami związanymi z afrykańskim pomorem świń. Udzielenie zamówienia niezgodnego z powyższą dyspozycją będzie stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP