Specjalna rezerwa w budżecie dla ARiMR

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego o utworzenie w rezerwach celowych specjalnej rezerwy z przeznaczeniem dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych.

Jak podkreśla Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR, wniosek samorządu rolniczego podyktowany jest faktem zaplanowania za niskiej kwoty na kredyty preferencyjne w planie finansowym ARiMR oraz coraz większymi problemami związanymi z finansowaniem inwestycji, na które napotykają prężne gospodarstwa rolne w Polsce.
Z przedstawionej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji wynika, że limit kredytów preferencyjnych na rok 2012, zaplanowany w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po uwzględnieniu zobowiązań z lat poprzednich został wyczerpany (pozostało około 20 milionów złotych).
Łączny limit akcji kredytowej wyniósł w 2012 roku 230 milionów złotych, przy limicie dopłat do oprocentowania 10, 7 mln złotych. Jak informuje Związek Banków Polskich, przyznane limity zaspokoiły tylko 10% łącznego zapotrzebowania zgłoszonego bankom przez rynek. Wiele projektów z 2011 zostało bowiem, wobec braku środków w końcu 2011 roku przesuniętych na początek 2012 roku. Niski limit akcji kredytowej w 2012 roku spowoduje zatrzymanie prac nad większością rozpatrywanych przez banki wniosków kredytowych. W szczególnie trudnej sytuacji są rolnicy, którzy planowali zakup gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych i wpłacili wysokie kwoty zaliczek na poczet transakcji oraz ci, którzy wpłacili zaliczki na zakup maszyn rolniczych. Szereg zaplanowanych przez rolników – klientów banków inwestycji związanych z modernizacją i wyposażeniem gospodarstw rolnych w celu dostosowania do wymogów unijnych również może zostać niezrealizowanych lub opóźnionych.
W dniu 3 grudnia poprzedniego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która w związku ze zgodą Komisji Europejskiej na udzielenie kredytów preferencyjnych na zakup ziemi do roku 2013 ? budziła w rolnikach wiele nadziei na powiększenie gospodarstwa rolnych. Także świadomość rolników, że do roku 2016 ziemi polskiej nie mogą nabywać cudzoziemcy, wzmogła zapotrzebowanie rolników na kredyty preferencyjne, związane z zakupem ziemi.
Natomiast z dniem 23 lutego 2012 r. weszło wprawdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 23.02.2012 r. poz. 208), gdzie rolnicy będą mogli nabywać na preferencyjnych warunkach nieruchomości od ANR, z tym, że w ustawie budżetowej (jeszcze nieuchwalonej przez Sejm RP) nie zmieniono po stronie dochodów wpływów, jakie Agencja Nieruchomości Rolnych ma wpłacić do budżetu państwa z tytułu sprzedaży gruntów.
I tak, Agencja ma wpłacić do budżetu za 2012 r. kwotę 1,550 mld zł. Kwartalnie przedstawia się to następująco: za I kwartał (do 30.04.) – 150 mln zł, za II kwartał (do 31.07.) – 150 mln zł, za III kwartał (do 30.10.) – 400 mln zł oraz za IV kwartał (do 10.12.) – 762,85 mln zł
Rodzi to obawy rolników, że Agencja nie będzie chętnie rozkładała zakupu nieruchomości na raty, bo nie będzie mogła wywiązać się z wykonania dochodów budżetu państwa, a ciąży na tej jednostce dyscyplina finansów publicznych. Taka sytuacja, trudna dla ANR, będzie trwała 2 lata (2012 i 2013), zanim nie zacznie wpływać od kupujących większa suma spłat rat. Dlatego też, należałoby rozważyć, czy sprawa dochodów mniejszych (z uwagi na wejście w życie ww. rozporządzenia MRiRW z dnia 16.02.2012 r.) była brana pod uwagę przy pracach nad budżetem. Obrót ziemią jest też między rolnikami, gdzie nie mogą skorzystać z możliwości rozkładania na raty przez ANR – mówi Wiktor Szmulewicz.
Ponadto, kończy się okres programowania PROW 2007-2013, a na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych” został zakończony nabór, który nie pokrył potrzeb wszystkich chętnych rolników. Dlatego też, rolnicy mają więc pełną świadomość, iż jest to odpowiedni, jedyny pewny czas na możliwość skorzystania z doinwestowania swoich gospodarstw (zakup maszyn i inne inwestycje w gospodarstwie) z kredytu na preferencyjnych warunkach.
Wojciech Petera
Rzecznik prasowy zarządu KRIR