Solidny handel stalą zadeklarowany

Nasilający się proceder wyłudzania podatku VAT może doprowadzić wkrótce do całkowitej dezorganizacji rynku wyrobów hutniczych, zwracają uwagę, kolejny raz, jej główni uczestnicy.

W celu przeciwdziałania takim praktykom, przedstawiciele firm zrzeszonych w Polskiej Unii Dystrybutorów Stali (PUDS) podpisali przedwczoraj, tj 7.08 br. w Warszawie Deklarację odpowiedzialnego handlu wyrobami hutniczymi.”
PUDS przypomina, że sprawa dotyczy nie tylko Polski, lecz zatacza coraz większe kręgi w różnych krajach Europy oraz w wielu działach gospodarki. Nieuczciwe firmy, deklarujące eksport wyrobów hutniczych do innych krajów UE, aby skorzystać z zerowej stawki podatku VAT, wykorzystują zjawisko tzw. “karuzeli podatkowej” i wprowadzają towar z powrotem do kraju, w cenie obniżonej o stawkę tego podatku. W ten sposób uzyskują przewagę nad legalnie działającymi na rynku stali podmiotami. Jednak praktyka taka dezorganizuje rynek i zagraża funkcjonowaniu polskich dystrybutorów.

– Podpisując deklarację, wyrażamy chęć i gotowość pełnej współpracy z właściwymi organami państwowymi w celu eliminacji z polskiego rynku nieprawidłowości w obrocie handlowym stalą – powiedział Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali. – Dajemy jednocześnie jasny sygnał całej branży, że z tym procederem nie chcemy mieć nic wspólnego.

Już wcześniej PUDS apelował, aby jej członkowie nie dawali się wciągać – świadomie czy nie – w podejrzane transakcje, a także zwrócił się do głównych odbiorców finalnych, przedstawiając skalę problemu i możliwe konsekwencje współpracy z nieuczciwymi kontrahentami. PUDS podkreśla, że w procederze można brać udział również nieświadomie, gdyż oszuści celowo włączają w karuzelę podatkową także legalnie działające podmioty. Legalizowana w ten sposób działalność utrudnia skuteczne działanie organom podatkowym oraz dezorganizuje funkcjonowanie uczciwych dystrybutorów, przede wszystkim jednak naraża budżetu państwa na ogromne straty.

– Szacujemy, że z tytułu wyłudzeń podatku VAT budżet ponosi rocznie kilkaset milionów złotych strat, a z danych Eurostatu wynika, że może to być nawet 400 mln zł rocznie – powiedziała dziś Iwona Dybał, prezes PUDS. – Sprzedaż uczciwie działających firm mogłaby być nawet o ponad 40 proc. wyższa, gdyby nie ta karuzela podatkowa.

Deklarację, którą podpisało już prawie 30 firm z całej Polski, symbolicznie sygnowali dziś: Robert Wojdyna, prezes Konsorcjum Stali, Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu, Krzysztof Pruszyński, prezes firmy Pruszyński oraz Roman Czyżykowski – wiceprezes ThyssenKrup-Energostal.

Sygnatariuszami deklaracji są również następujące firmy: BSK, Return, FHU ROLMET Kowalski, Frączek, Maxstal, Montan Stal, PRH Bobrek, Niewiadomska – J. Małek – B. Macianty, RBB-Stal, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, Sambud-2, Serwistal, Stal Service, TM Steel, Centrostal Będzin, Ferona Polska, Grupa Polska Stal, ODMET, PPHU Elektrometal Krawczyk – Wilk – Zwolińscy, POLSTAL – Mariusz Słabosz, Arkadiusz Krawiec, STALER, STALPRODUKT Centrostal Kraków oraz Zakład Produkcyjno – Remontowo Handlowy PROHUTREM.

W lipcu Ministerstwo Finansów zapowiadało liczne kontrole firm z branży hutniczej. “W celu zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku stali, podjął działania zespół składający się z organów kontroli skarbowej” – odpowiedziało ono na interpelację posła Marcina Święcickiego.

Zdaniem niezależnych obserwatorów, walka z nieuczciwym procederem jest trudna także z tego powodu, że wprowadzenie jakiejkolwiek deklaracji w życie i jej respektowanie ogranicza dostęp do rynku części podmiotów, co jest także niezgodne z prawem.

Deklaracja odpowiedzialnego handlu wyrobami hutniczymi

My, niżej podpisani przedsiębiorcy, zajmujący się produkcją, dystrybucją i przetwórstwem wyrobów hutniczych, wyrażamy głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją na rynku stali w Polsce. Zgodnie z powszechną wiedzą, w obrocie gospodarczym pojawiły się podmioty, których działania mają na celu oszustwa podatkowe pod postacią tzw. karuzeli podatkowych oraz firmanctwa.

Wzmagający się z każdym miesiącem proceder wyłudzania podatku VAT, doprowadził do obecnej dezorganizacji rynku. W niedługiej perspektywie czasu może sprawić, że rynek dystrybucji stali zostanie zdominowany przez nadużywające prawa lub nielegalnie działające podmioty.

W ponad dwudziestoletniej historii budowania przez nas niezależnej dystrybucji stali w Polsce nie było dotąd tak poważnej sytuacji, która zagrażałby istnieniu wolnego rynku.

Mając świadomość powyższego, w sposób zdecydowany i jednoznaczny wyrażamy swój sprzeciw wobec powyższych zjawisk.

Nie chcemy i nie godzimy się na uczestnictwo w transakcjach handlowych, których celem jest wyłudzanie podatku VAT.

Jednocześnie, deklarujemy chęć i gotowość pełnej współpracy ze stosownymi organami państwowymi w celu eliminacji z polskiego rynku nieprawidłowości w obrocie handlowym stalą.
Zdając sobie sprawę ze złożoności tych zjawisk oraz łatwości stania się ich nieświadomą ,,ofiarą”, oświadczamy, że jesteśmy otwarci na wszelkie zalecenia i wytyczne organów zajmujących się ściganiem i zwalczaniem przestępstw podatkowych, które przyczyniłyby się do likwidacji ww. procederów. W szczególności wyrażamy gotowość wypracowania wspólnych standardów bądź procedur mających na celu identyfikowanie podejrzanych transakcji związanych z wyłudzaniem podatku VAT.

Kierując się zasadami odpowiedzialnego i rzetelnego handlu, zamierzamy podjąć działania mające na celu:

1. zwiększanie świadomości całego środowiska – w tym zarówno produkcji i dystrybucji stali, jak i branży budowlanej – na temat charakteru, skali oraz skutków ww. nadużyć podatkowych,

2. eliminację zjawiska wyłudzania podatku VAT w sferze handlu wyrobami hutniczymi poprzez ścisłą i wszechstronną współpracę z właściwymi organami, w tym informowanie o przypadkach stanowiących uzasadnione podejrzenia zabronionych praktyk,

3. wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad rozliczania podatku, które przyczynią się do zmniejszenie możliwości nadużyć podatkowych w sferze handlu wyrobami hutniczymi poprzez aktywne włączenie się do procedury legislacyjnej mającej na celu zmianę przepisów prawa.

Apelujemy do całego środowiska zajmującego się produkcją, sprzedażą lub przetwórstwem stali oraz do odbiorców stali o przyłączenie się do naszych działań. Jesteśmy przekonani, że tylko ścisła współpraca oraz konkretne działania mogą uratować przyszłość naszej branży.