Sołectwa będą miały własne budżety?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o Funduszu Sołeckim, która ma być czymś na kształt małego budżetu sołectwa. Ustawa ma głównie pozwolić sołectwom na samodzielne pozyskiwania środków z budżetu krajowego i UE na rozwój wsi.

Projekt ustawy zakłada stworzenie w tym roku Funduszy Sołeckich, które będą tworzone odrębnie dla każdego sołectwa. Dochodami Funduszu będzie, udział we wpływach z podatku rolnego w wysokości 30%, z podatku od nieruchomości w wysokości 10% i leśnego w wysokości 30%.

Zebrane środki, którymi dysponowałby sołtys wsi, będą przeznaczane m.in. na budowę, konserwację, utrzymanie, wyposażenie i remont dróg i mostów, ulic, placów zabaw i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców danej wsi w powszechnie dostępne dobra. Pieniądze będą mogły być również wykorzystane do wspierania inicjatyw obywatelskich. Projekt planu finansowego, czyli potrzeb finansowych wsi, będzie uchwalało zebranie wiejskie, a zatwierdzała miejscowa rada gminy.Dzięki ww. ustawie sołectwa będą mogły samodzielnie występować z wnioskami o dofinansowanie indywidualnych projektów oraz otrzymają możliwość szerszego korzystania ze środków w ramach funduszy europejskich, krajowych i międzynarodowych.Projekt czeka obecnie w Sejmie na drugie czytanie.

M. Simiński
foto Alan