Smak polskiej wołowiny

Opłacalność chowu bydła kształtują relacje cen mleka, żywca wołowego i cielęcego oraz pasz. Zmiana w liczebności pogłowia bydła następuje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zmian sytuacji cenowej. Od momentu wejścia Polski do Unii obserwuje się wzrost pogłowia bydła w kraju, powodowany stale rosnącym zainteresowaniem ze strony rynku wspólnotowego. Krajowa wołowina, która jest konkurencyjna cenowo na rynku UE, zapewnia popyt na żywiec wołowy.

Polska referencyjna cena wołowiny nadal jest jedną z najniższych w UE. W drugim tygodniu grudnia 2009 r. kształtowała się na poziomie 258,72 euro/100 kg, czyli była o 18% niższa od średniej ceny unijnej, która wynosiła 314,70 euro/100 kg.
W pierwszych dziesięciu miesiącach 2009 r. wywóz mięsa wołowego z Polski był o 13% większy niż przed rokiem, przetworów o 49%, a żywca wołowego o 1%, wynika ze wstępnych danych Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów. Łączny eksport wyrażony w ekwiwalencie mięsa był o 14% większy niż rok wcześniej i wyniósł 241 tys. ton. Szacunkowe dane za cały 2009 r. to 290 tys. ton (254 tys. ton w 2008 r.).
Komisja Europejska spodziewa się deficytu wołowiny w UE-15 w 2010 roku, co może wpłynąć na zwiększenie zakupów od pozostałych członków Wspólnoty, w tym również z Polski. Może to stymulować wzrost cen wołowiny w Polsce, zwłaszcza przy podniesieniu jakości kulinarnej oferowanych produktów. Analizy IERiGŻ przewidują wzrost produkcji mięsa w I półroczu 2010 roku w Polsce o 2% w stosunku do roku 2009 oraz ogólną poprawę wyników produkcyjnych i finansowych przemysłu mięsnego. Spowolnione może być niestety tempo odbudowy pogłowia bydła ogółem w kraju i w pierwszej połowie 2010 roku nie przekroczy ono 5,9 mln szt. Jest to konsekwencją wywołanego kryzysem zmniejszania stada krów w Polsce w 2009 roku i przewidywanym dalszym niewielkim spadkiem pogłowia bydła w pierwszej połowie 2010 r.
Grudniowe targowiskowe ceny skupu żywca wołowego (według GUS) kształtowały się średnio na poziomie 4,64 zł/kg i były i o 12,4% w odniesieniu do grudnia 2008 r. Ceny bydła rzeźnego również wzrosły w obrocie targowiskowym i osiągnęły poziom 4,78 zł/kg tj. 9,1% więcej niż w tym samym czasie 2008 r.