Śląsk i Małopolska otrzymają najwięcej funduszy z UE

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała propozycje podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na Regionalne Programy Operacyjne. 60 proc. funduszy strukturalnych zarządzanych będzie regionalnie, na wsparcie takich celów, jak inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu, w ramach 15 regionalnych programów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny).

Województwa śląskie i małopolskie otrzymają najwięcej pieniędzy w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20 – wynika z informacji udostępnionych przez resort rozwoju regionalnego. Śląsk dostanie ok. 3 mld euro, a Małopolska – ok. 2,5 mld euro.
Programy regionalne 
Łącznie między województwa zostanie rozdzielonych około 28 mld euro. Poza województwami śląskim i małopolskim, najwięcej pieniędzy trafi do województw: wielkopolskiego (ok. 2,2 mld euro), dolnośląskiego i lubelskiego (po ok. 2 mld euro), mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego (po ok. 1,9 mld euro).

Województwo

Całkowita alokacja na Regionalny Program
 (w mln euro)

 Dolnośląskie

 2 019,40

 Kujawsko-Pomorskie

 1 706,50

Lubelskie 

2 000,00 

Lubuskie

813,00 

 Łódzkie

1 917,80 

 Małopolskie

2 580,30

 Opolskie

847,10

 Podkarpackie

1 895,40 

 Podlaskie

1 088,00 

 Pomorskie

1 671,80 

 Śląskie

3 012,30

 Świętokrzyskie

1 223,30

 Warmińsko-Mazurskie

1 549,40

 Wielkopolskie

2 196,60 

 Zachodniopomorskie

 1 435,50

Programy krajowe
Są to pieniądze przewidywane tylko na realizację regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw; regiony będą mogły też realizować inwestycje dofinansowywanych z programów centralnych.
Realizowanych będzie 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Ze względu na niezakończone jeszcze w Parlamencie Europejskim prace nad budżetem UE na lata 2014-2020, na programy krajowe nie została rozdzielona pełna kwota środków. Nie zostały także określone ostateczne proporcje w ogólnej alokacji pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym. Dlatego też, na obecnym etapie nie można określić ostatecznych budżetów dla poszczególnych programów. Wstępną propozycję podziału przedstawia poniższa tabela. 

 Program

Całkowita alokacja 
 (w mln euro)
 

Infrastruktura i Środowisko 

21 533,9

Inteligetny Rozwój 

7 233,6 

Wiedza, Edukacja, Rozwój 

2 228,0 

Polska Cyfrowa 

1 971,8 

Polska Wschodnia 

1 713,1 

Pomoc Techniczna 

540,3 

Oprac. EG, źródło: MRR