Słabszy bilans handlu oleistymi

W 2010 r. w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano wzrost obrotów. Wartość eksportu tej grupy produktów zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 16,9% do 494 mln euro, natomiast importu wzrosła o 15% do 1229,5 mln euro. W efekcie saldo wymiany handlowej pogorszyło się.

Ujemny bilans w handlu oleistymi zwiększył się do minus 735,5 mln euro wobec minus 646,9 mln euro rok wcześniej. Tradycyjnie wartość importu przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów i śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy.
W 2010 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie dominował import. W 2010 roku wartość importu osiągnęła 1229,5 mln euro, tj. o 15% więcej w stosunku do roku 2009. W strukturze towarowej tradycyjnie największy udział miały makuchy oleistych, głównie śruta sojowa. Wartość zakupów śruty sojowej w 2010 roku zwiększyła się w stosunku do poprzedniego roku o 11% do około 596,2 mln euro, przy 9% wzroście ich wolumenu do ok. 1,93 mln ton.
W 2010 roku zaobserwowano istotny wzrost wartości eksportu grupy oleistych do 494 mln euro, tj. o 17% w stosunku do 2009 r., natomiast wolumen eksportu wzrósł w tym okresie o 7% do 1308,6 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, potem nasion, margaryn oraz w mniejszym stopniu śrut. Największe przychody z eksportu spośród nasion oleistych i produktów przetwórstwa Polska osiągnęła dzięki olejowi rzepakowemu, wyeksportowano bowiem 229,7 tys. ton (+26%) za 170,8 mln euro (+34%).
Źródło: FAMMU/FAPA