SGGW popracuje nad biopaliwami i biomasą

Biopaliwa to w ostatnim czasie bardzo aktualny temat. Polska ma szansę stać się konkurencyjna dla innych krajów w tym zakresie, dzięki naukowcom z SGGW. Jak? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego już niedługo zacznie realizować badania, m.in. nad ulepszeniem produkcji bioetanolu z ziaren kukurydzy.

W 2015 roku projekt "Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna" został zgłoszony do konkursu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II, ogłoszonego przez Radę NCBiR. Projekt został oceniony pozytywnie i jest rekomendowany do finansowania. Poprowadzi go zespół pod kierunkiem prof. dr hab. J. Zawadzkiego z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna WTD SGGW w Warszawie. W ramach tego projektu będą prowadzone m.in. prace mające na celu udoskonalenie przemysłowej produkcji bioetanolu z ziaren kukurydzy. Będą się one opierać na badaniach laboratoryjnych i przemysłowych, które doprowadzą do znacznego obniżenia kosztów produkcji i energochłonności tego procesu.
 
Zespół Chemiczny Zakładu Nauki o Drewnie przeprowadzi również badania właściwości biomasy, głównie drewna topoli oraz słomy kukurydzianej w kontekście przydatności do produkcji bioetanolu II generacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Sprawdzone zostaną metody obróbki wstępnej biomasy (prehydroliza, termochemiczna, chemiczna), a także możliwość jej wykorzystania w procesach hydrolizy enzymatycznej. 
 
W projekcie zostaną podjęte prace nad opracowaniem technologii modyfikacji fizyko-chemicznej drewna szybkorosnących topól z plantacji, którymi zainteresowani są przedstawiciele przemysłu chemicznego, drzewnego i meblarskiego. Są to m. in. technologie dotyczące zagęszczania termomechanicznego drewna w materiałach podłogowych i konstrukcyjnych, modyfikacja termiczna w środowisku obojętnym, modyfikacja chemiczna drewna polimerami. Zbadane zostanie zmodyfikowane drewno pod kątem odporności biologicznej, wytrzymałości mechanicznej, stabilności wymiarowej i palności. Na podstawie uzyskanych wyników badań zostaną określone możliwości wdrożenia nowoczesnych metod modyfikacji  na skalę przemysłową.
 
Pozytywne wyniki badań pozwolą na wprowadzenie zaawansowanych technologii, które zwiększą konkurencyjność polskiego przemysłu na rynku międzynarodowym.
 
Renata Struzik, źródło: SGGW