fbpx
Strona głównaPozostałeSejm uchwalił ustawę o paliwie rolniczym""

Sejm uchwalił ustawę o paliwie rolniczym””

Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. N

Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W dniu 10 marca 2006 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U Nr 52, poz. 379). W ustawie przewiduje się, że producentom rolnym dokonywany będzie zwrot podatku akcyzowego za okresy sześciomiesięczne (dwa razy w roku – z wyjątkiem roku 2006r., kiedy przysługuje jednorazowy zwrot) na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) wraz z fakturami VAT lub ich kopiami.

Zwrot ten następował będzie w kwocie nie przekraczającej równowartości kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra oleju napędowego, maksymalnego zużycia oleju napędowego w wysokości 86 l na 1 ha użytków rolnych oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku, z wyłączeniem gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Kwota zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określana będzie corocznie przez Radę Ministrów.

Uwzględniając powierzchnię 16.327,4 tys. ha (wg. danych GUS) użytków rolnych, do której będą ubiegać się producenci rolni o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2006 na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę kwotę 650 mln zł, w 2006 r. przewidywana stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego będzie wynosić 0,45 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych będzie wynosić 38,70 zł.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w ww. ustawie zostały ustalone: od 1 marca do 31 marca i od 1 września do 30 września danego roku. W 2006 r. termin składania wniosków do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) przez producentów rolnych został ustalony od 1 września do 30 września.

Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w terminach od dnia 1 maja do dnia 31 maja i od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku w urzędzie gminy. W 2006 r. dotyczy to faktur wystawionych od dnia 1 stycznia 2006 r.


Źródło: MRiRM
Opr. MS

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.