Samorząd rolniczy wobec aktualnej sytuacji w rolnictwie

Prezentujemy postulaty Krajowej Rady Izb Rolniczych, skierowane do rządu, ministerstwa rolnictwa oraz agencji rolniczych, związane z aktualną sytuacją polskiego rolnictwa.

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniania uwag samorządu rolniczego w procesie tworzenia prawa i w propozycjach rozwiązywania istotnych spraw dla rolnictwa, bieżącego informowania członków izb rolniczych o zapowiadanych zmianach prawa w zakresie rolnictwa np. redukcji płatności bezpośrednich oraz omawiania pojawiających się problemów w sektorze rolnictwa z samorządem rolniczym oraz przyjmowania zaproszeń Krajowej Rady Izb Rolniczych i uczestniczenia w spotkaniach oraz przekazywania wyczerpujących informacji nt. bieżących prac dotyczących rolnictwa przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesów Agencji nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od Rządu RP Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się zwiększenia puli środków finansowych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych. Wyrażona zgoda Ministerstwa Finansów na przesunięcie w sumie 32,9 mln zł na dopłaty do kredytów preferencyjnych na rok 2012 jest niewystarczająca.
Postulujący domagają się, aby podejmowanie decyzji przez Agencję Nieruchomości Rolnych w sprawie sprzedaży i podziału gruntów rolnych, obligatoryjnie odbywało się za zgodą Rad Społecznych powołanych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych ANR.
Samorząd rolniczy jest zdecydowanie przeciwny zwiększaniu obszarów OSN z 1,8 do 17,8% powierzchni Polski (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych), szczególnie na terenach typowo rolniczych, dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się podjęcia przez Ministra Środowiska oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich możliwych kroków, aby ograniczyć tereny OSN w Polsce oraz wymogi stawiane wobec rolników na tych terenach.
Ze względu na specyfikę zawodu rolnika Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się utrzymania wieku emerytalnego dla rolników na obecnym poziomie, tj. 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, z możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę tylko w sytuacji przepisania gospodarstwa na następcę.
Samorząd rolniczy oczekuje od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnej informacji na temat ustaleń z Komisją Europejską w przedmiocie 10% redukcji płatności bezpośrednich w Polsce w 2012 r. dla gospodarstw otrzymujących 5000 euro płatności rocznie.
Samorząd oczekuje wyczerpującej informacji od Rządu RP oraz szerokiej konsultacji z samorządem rolniczym spraw związanych z zapowiadanymi zmianami w opodatkowaniu rolników.
Od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi samorząd rolniczy oczekuje szybkiej nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.
Rolnicy oczekują również jak najszybszych, jednoznacznych informacji od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących sposobu naliczania modulacji i redukcji uzupełniających płatności bezpośrednich za 2012 r.