Samorząd rolniczy pyta – Krajowa Spółka Cukrowa odpowiada

Transport buraków z pola plantatora ( plantacji ) odbywa się na podstawie zlecenia plantatora, który podpisując umowę kontraktacji buraków cukrowych przejmuje na siebie obowiązek przygotowania miejsca gromadzenia buraków.

Obowiązkiem plantatora jest złożenie pryzmy w taki sposób, „aby przy posiadanej do dyspozycji Producenta Cukru technice załadunku, doczyszczania i transportu możliwe było odebranie buraków w każdym czasie, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz jakichkolwiek okoliczności zewnętrznych. W czasie składania, przechowywania buraków na pryzmach oraz załadunku, buraki pozostają własnością plantatorów. Własnością Producenta Cukru stają się z chwilą ich fizycznego zakupu tj. odebrania transportu na wadze w cukrowni. Uzyskanie pozwolenia na składowanie buraków przy określonych drogach pozostaje więc faktycznie po stronie plantatorów.

Krajowa Spółka Cukrowa S.A wspierając swoich plantatorów występuje dodatkowo do zarządców dróg z wnioskami o wydanie czasowych pozwoleń na transport buraków cukrowych po drogach na których obowiązują ograniczenia tonażowe oraz otrzymuje stosowne zezwolenia lub podpisuje porozumienia w sprawie szczegółowych zasad i warunków korzystania z dróg oraz pasów drogowych w okresie prowadzenia skupu i transportu buraków cukrowych w okresie kampanii.

Powyższe działania uzasadnia art. 10 ust. 10 Prawa o ruchu drogowym o treści: „Organy sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach mogą nakazać zmianę organizacji ruchu ze względu na ważny interes ogólnospołeczny lub konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego”.

Wobec przytoczonego zapisu nasuwa się pytanie: czy można inaczej niż ważny interes społeczny potraktować bezpieczeństwo żywnościowego narodu, w którym są zaangażowane liczne rzesze plantatorów, cukrowników, przewoźników, producentów sprzętu, producentów paliw itp.

Stosowana obecnie w Polsce i Europie technologia zbioru i odbioru płodów rolnych wymusza konieczność ich składowania przy drogach gminnych oraz powiatowych przebiegających wśród pól. Mamy nadzieję, że drogi te budowane są nie tylko dla poprawy warunków poruszania się samochodów osobowych zamieszkujących tam mieszkańców, ale również z myślą wykorzystania ich przez rolników produkujących płody rolne i wykorzystujących sprzęt do ich zbioru i odbioru.

Jesteśmy firmą, której głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Stąd, tez poprzez różne formy płatności podatków uczestniczymy pośrednio w wielu przedsięwzięciach państwowych i samorządowych, w tym również w budowie dróg.

Dziękując Lubelskiej Izbie Rolniczej za dotychczasową współpracę oraz deklarację wsparcia uzgodnień dotyczących zasad korzystania z dróg przy transporcie buraków liczymy na to, że przełoży się to na dalszą możliwość kontynuacji uprawy buraków cukrowych na terenie województwa lubelskiego oraz przyniesie wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom tj. plantatorom, samorządom oraz cukrowni.

Ze swojej deklarujemy podjęcie wszelkich możliwych działań które nie będą dopuszczać do powstawania uszkodzeń nawierzchni w tym również monitorowania dyscypliny wielkości załadunków. Otwarci jesteśmy również na wszelkie formy współpracy.

Źródło: KSC