Są pieniądze na kredyty

Są pieniądze na kredyty preferencyjne i klęskowe dla rolników i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, do których oprocentowania dopłaci Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O kredyty z dopłatą państwa mogą ubiegać się zarówno rolnicy, jak i właściciele zakładów przetwórstwa produktów rolnych. W przypadku kredytów klęskowych kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie 100% poniesionych nakładów.

Agencja przyznała do końca lipca br. ośmiu współpracującym z nią bankom ponad 37mln zł na dopłaty do oprocentowania nowo udzielanych kredytów inwestycyjnych i w ten sposób zaspokoiła w pełni zapotrzebowanie zgłoszone przez te banki.
– Według ostrożnych szacunków kwota ta pozwoli udzielić kredytów na łączną kwotę 3,74 mld zł. Tymczasem do końca lipca br. banki udzieliły rolnikom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego takich kredytów na kwotę przekraczającą jedynie 659 mln zł – informuje biuro prasowe ARiMR.

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowieckim Banku Regionalnym S.A., SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A., ING Banku Śląskim S.A., Banku Zachodnim WBK S.A., Banku Polska Kasa Opieki S.A., Banku BPH S.A., a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A. i MR Bank S.A.

Preferencyjne oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę nie może wynosić mniej niż 2% w skali roku. Taki kredyt może być m.in. przeznaczony na zakup ziemi, realizację inwestycji w gospodarstwie bądź utworzenie gospodarstwa przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia.

O kredyty z dopłatą państwa mogą ubiegać się zarówno rolnicy, jak i właściciele zakładów przetwórstwa produktów rolnych.
Kwota kredytu udzielonego rolnikowi prowadzącemu gospodarstwo nie może być większa niż 4 mln zł. Nie może też przekraczać 80% wartości inwestycji w gospodarstwie rolnym.
Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą otrzymać kredyt nie większy niż 8 mln zł. Kwota udzielonego kredytu nie może być większa niż 70% wartości inwestycji.

W przypadku kredytów klęskowych kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie 100% nakładów (wkład własny kredytobiorcy nie jest wymagany). Kredyty preferencyjne należy rozliczyć w całości, z wyjątkiem kredytu klęskowego obrotowego, gdzie wystarczające jest udokumentowanie 50% kwoty kredytu.

Maksymalny okres spłaty kredytu w zależności od linii kredytowej wynosi od 4 do 20 lat, w tym karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 2 lub 3 lata.