Rzepak wciąż w cenie

Jeszcze w województwie zachodniopomorskim i pomorskim koszone są resztki rzepaku jarego, jak podaje Sparks. W województwie zachodniopomorskim rzepak jary zebrano z ponad 70% areału, w pomorskim z ok. 90% (stan na 06.09 br.).

Analiza cen rzepaku i produktów przerobu w ujęciu rocznym wskazuje, że najwyższa dynamika wzrostu cen r/r jest obecnie odnotowywana w przypadku rzepaku i oleju rzepakowego rafinowanego, natomiast stosunkowo najniższa jest dla śruty i makucha rzepakowego.
W okresie 29.08-04.09 br., według Ministerstwa Rolnictwa (MRiRW), średnia krajowa cena zakupu netto nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych wyniosła 1871 PLN/t (cena wyliczona jako średnia cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi o wilgotności do 9%). Dla porównania, w analogicznym okresie 2010 roku, średnia krajowa cena zakupu netto nasion rzepaku osiągnęła poziom 1287 PLN/t. Znacznie wyższa niż przed rokiem była też średnia krajowa cena sprzedaży netto oleju rafinowanego w tygodniu 29.08-04.09 br. (4316 PLN/t, a przed rokiem 3317 PLN/t).
Źródła: MRiRW, Sparks