Rząd powiedział “tak”- obrót państwową ziemią na nowych zasadach

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o tzw. trwałym rozdysponowaniu ziemi. Dokument trafi teraz pod obrady Sejmu. Zgodnie z nowymi przepisami, Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła m.in. zawierać nowych umów dzierżawy.

Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, której projekt przygotował resort rolnictwa, ma znacznie ułatwić obrót państwową ziemią i zwiększyć szansę na jej zakup przez rolników indywidualnych, czyli posiadających do 300 ha. Agencja nie będzie mogła już zawierać nowych umów dzierżawy, najmu czy oddania nieruchomości w administrowanie. Co stanie się z aktualnymi dzierżawcami? Dotychczasowe umowy zachowają ważność ale z pewnymi wyjątkami. Przede wszystkim nie będą mogły być przedłużane na czas nieokreślony. Poza tym ANR będzie zawiadamiać dzierżawców, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, o możliwości dokonania zmian w umowach. Głównie chodzi o propozycję wyłączenia 30% z dzierżawionej powierzchni, w zamian za możliwość zakupu pozostałej części na preferencyjnych warunkach m.in. okres rozłożenie spłaty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na okres 15 lat, po uprzednim wpłaceniu co najmniej 10% ceny. Wydzielone w ten sposób grunty będą dzielone na mniejsze działki i przygotowywane do sprzedaży. Ci, którzy na propozycję Agencji nie przystaną, muszą liczyć się z tym, że po upływie terminu obowiązywania umowy, nieruchomości będące przedmiotem dzierżawy zostaną przeznaczone do sprzedaży przez ANR.

Zmienią się również zasady organizacji przetargów. Będą one mogły być organizowane dla osób posiadających kwalifikacje rolnicze i zamierzających tworzyć od podstaw gospodarstwa rodzinne. W przetargach będą również mogli brać udział byli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych. Projekt zakłada, że wśród kupujących będą preferowani rolnicy miejscowi, którzy chcą powiększać swoje gospodarstwa rodzinne lub je utworzyć.

Główny celem wprowadzenia nowych przepisów ma być rozdysponowanie ziemi znajdującej się w zasobach ANR, poprzez usprawnienie jej obrotu.