Rynek zbóż: Ekonomiści przewidują wzrost cen w listopadzie

Dane GUS za październik będą wskazywać na dalsze gwałtowne spadki cen zbóż, w szczególności kukurydzy, której zbiory przypadają na ten miesiąc. Spadek ten będzie wynikał z utrzymującej się wysokiej podaży zbóż na rynku światowym, ograniczenia zakupów przez największych importerów w oczekiwaniu na dalsze spadki oraz z wpływu kryzysu finansowego na rynki towarowe, w tym rynek surowców rolnych.

W listopadzie oczekuje się nieznacznego odbicia cen zbóż w Polsce w związku z przywróceniem ceł importowych na pszenicę, żyto, jęczmień, kukurydzę oraz sorgo, które podniosą ceny importowe zbóż. Czynnikiem ograniczającym wpływ ceł na kształtowanie się cen na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej są kontyngenty preferencyjne, w ramach których na teren Wspólnoty sprowadzane będą zboża po obniżonej stawce celnej lub w przypadku kukurydzy – po zerowej. Jednakże możliwość realizacji importu w ramach kontyngentów będzie opóźniona do końca bieżącego roku, ze względu na konieczność dopełnienia przez importerów procedur.

Na rynku kukurydzy czynnikiem stabilizującym ceny będzie uruchomienie skupu interwencyjnego, możliwe, iż również w Polsce oraz działania podjęte na Węgrzech (największy eksporter ziarna kukurydzy w UE) w ramach polityki krajowej.Kształtowanie się cen w 2009 r. będzie przede wszystkim uwarunkowane wielkością zbiorów poszczególnych gatunków zbóż na świecie w przyszłym roku oraz poziomem zapasów końcowych z bieżącego sezonu. Obecnie brak informacji na temat struktury nowych zasiewów.

W przypadku cen rzepaku w IV kw. 2008 r. oczekuje się dalszego spadku cen. Duży wpływ na kształtowanie się cen jego nasion będzie mieć kurs euro wobec złotego, gdyż ich ceny w kraju opierają się na notowaniach na giełdzie MATIF w Paryżu. Istotne znaczenie dla cen rzepaku będą mieć także informacje o powierzchni jego zasiewów w kraju i na świecie. Również ewentualne zmiany w polityce UE odnośnie biopaliw oraz informacje z rynku soi i oleju palmowego, będą oddziaływać na notowania rzepaku na giełdzie MATIF.

Źródło: Dep. Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ
foto: Wrp.pl