„Rybactwo i Morze” – konsultacje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do zapoznania się z projektem uzupełnienia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz uzupełnionym projektem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, zamieszczanymi na stronie internetowej MRiRW oraz wyłożonymi do wglądu w Departamencie Rybołówstwa MRiRW w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30, pok. 527, w godz. 8:15 – 16:15.

W związku z koniecznością dostosowania i uzupełnienia treści projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersji z dnia 29 sierpnia 2013 r.) do postanowień ostatecznej wersji rozporządzenia o EFMR, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1), oraz przedstawionego przez Komisję Europejską projektu szablonu i wytycznych dotyczących treści programu operacyjnego EFMR na lata 2014-2020 (wersja z dnia 11.06.2014 r.), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi stosowne czynności związane z powtórzeniem części procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzupełnionego projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ostatecznej wersji rozporządzenia o EFMR oraz ww. projektu szablonu i wytycznych dotyczących treści programu operacyjnego EFMR na lata 2014-2020 zakres wsparcia oferowanego w ramach EFMR został ostatecznie potwierdzony, a tym samym rozszerzony. Mając to na uwadze, dotychczasowy projekt Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersja z dnia 29 sierpnia 2013 r.) poddany został aktualizacji (w tym dodane zostały nowe Środki, nieplanowane we wcześniejszych projektach rozporządzenia o EFMR, zmianie uległy też nazwy poszczególnych Priorytetów i Działań, które obecnie stają się Środkami). W związku z tym, zaszła konieczność poddania uzupełnieniu sporządzonej wcześniej prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersja z dnia 29 sierpnia 2013 r.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2003 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), została przeprowadzona do końca 2013 r.
Zgodnie z zawartą w dniu 23 września 2014 r. umową nr 500/14, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło sporządzenie uzupełnienia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie.

Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów można składać w terminie od dnia 10 października 2014 r. do dnia 30 października 2014 r. w formie pisemnej (kierując list do Departamentu Rybołówstwa MRiRW, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa), ustnie do protokołu (w Departamencie Rybołówstwa MRiRW w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30, pok. 527) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – wysyłając wiadomość na adres e-mail: Alicja.Wotawa@minrol.gov.pl.
Zgłoszone uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazane do wykonawcy uzupełnienia prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Uwagi i wnioski złożone po dniu 30 października 2014 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

MRiRW /AT/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności