Ruszyły wypłaty dopłat

Od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych. Wiosną tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

W Polsce o płatności bezpośrednie ubiega się najwięcej rolników ze wszystkich państw członkowskich UE, toteż realizacja tych dopłat przez ARiMR jest największą operacją finansową realizowaną przez europejską agencję płatniczą. Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 14 miliardów złotych – 90% tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł. Płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe mogą być realizowane do 30 czerwca 2013 r.
Stawki poszczególnych płatności bezpośrednich za 2012 r. kształtują się w następujący sposób:
•jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 732,06 zł/ha;
•uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 211,80 zł/ha;
•płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 276,38 zł/ha;
•płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 306,99 zł/ha;
•płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 463,39 zł/tonę;
•płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
•oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 162,09 zł/tonę;
•płatność cukrowa – 52,44 zł/tonę;
•płatność do krów – 584,79 zł/szt.;
•płatność do owiec – 123,11 zł/szt.;
•płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) – 672,56 zł/ha;
•oddzielna płatność do owoców miękkich – 2 670,66 zł/ha.
Od roku 2012, ARiMR nie będzie wysyłał decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych rolników, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek wyjaśnień, chyba że rolnik zażąda doręczenia mu takiej decyzji. Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika należne mu dopłaty bezpośrednie, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja o ich przyznaniu nie zostanie faktycznie doręczona.
ARiMR