Ruszył młody rolnik

Ponad 400 rolników, którzy zamierzają przejąć gospodarstwa lub prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż rok, złożyło 1 lipca br. wnioski o pomoc z działania Ułatwiane startu młodym rolnikom”, realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Do 30 czerwca br. składali wnioski młodzi rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa nie dłużej niż od 14 miesięcy. Złożyli oni 3559 wniosków, ubiegając się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 177 mln zł.”

Teraz czas na tych, którzy nie mają ziem, ale planują przejęcie gospodarstwa. Wnioski o przyznanie wsparcia mogą także składać osoby, które prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż jeden rok a gospodarstwo dostały w spadku lub jako darowiznę. O pomoc mogą występować także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc.

Młody rolnik, który spełni odpowiednie warunki i złoży prawidłowo wypełniony wniosek może otrzymać do 50 tys. złotych wsparcia. ARiMR ma do rozdysponowania w 2008 r. łącznie ponad 500 mln zł.

Podstawowym warunkiem do spełnienia jest nabycie gospodarstwa rolnego o pow. co najmniej średniej gruntów w kraju. A jeśli w danym woj. średnia ta jest wyższa od krajowej, to będzie obowiązywała średnia woj. Gospodarstwo nie może być jednak większe niż 300 ha.
Rolnik w dniu składania wniosku, nie może mieć więcej niż 40 lat i musi się zobowiązać, że będzie prowadził przejęte gospodarstwo przez co najmniej 5 lat.

Pieniądze mogą być spożytkowane na różne cele np. na budowę czy modernizację budynku wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu.
Premia może być wydana także na zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne. Za przyznane wsparcie rolnik może kupić również grunty rolne czy stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Formularze dostępne są w internecie na stronie www.arimr.gov.pl lub www.minrol.gov.pl. Formularze można także otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.

Wnioski będą przyjmowane do czasu przekroczenia przez poszczególne województwa tzw. koperty finansowej.

MS/Wrp.pl