Rusza nabór na kolejne cztery działania z PROW 2007-2013

Już od jutra, 15 kwietnia, można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kolejne cztery działania w ramach PROW 2007-2013. Na dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie z działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz na wspieranie “Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” będzie to drugi nabór wniosków. Po raz pierwszy przyjmowane będą wnioski na “Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” oraz na “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”.”

O dofinansowanie w ramach Zwiększania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej leśnej” mogą ubiegać się właściciele mikro przedsiębiorstw, małych i średnich zakładów oraz firm o rocznym obrocie nie przekraczającym 200 mln euro lub zatrudniający do 750 pracowników. Działanie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy zajmują się przetwórstwem produktów rolnych oraz wprowadzaniem ich do obrotu. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 20 mln zł na jednego beneficjenta. Na pomoc przewidziano w tegorocznym naborze ponad 637 mln zł.

Na realizację inwestycji związanych z rozpoczęciem lub prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” rolnik lub jego domownik może uzyskać do 100 tys. zł. W tym roku na wsparcie dla osób tworzących nowe miejsca pracy poza rolnictwem przewidziano 370,8 mln zł.

Działanie “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” skierowane jest do producentów rolnych wytwarzających produkty uczestniczące w systemach jakości żywności. Wsparcie mogą otrzymać rolnicy wytwarzający produkty, których nazwy zostały zarejestrowane jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP) lub Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) albo jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ( ). Wsparcie przewidziane jest też dla produktów rolnictwa ekologicznego oraz dla produktów wytwarzanych metodą produkcji integrowanej. W całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 przewidziano na to działanie około 415 mln zł.

Środki finansowe z działania “Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów” mają ułatwić rolnikom dostęp do płatnych usług doradczych. Pomoc może wynieść do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na taką usługę, jednak nie więcej niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do wykorzystania około 767 mln zł.Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na www.arimr.gov.pl

E.G./WRP
za ARiMR