fbpx
Strona głównaPozostałeRusza kolejne działanie

Rusza kolejne działanie

Od 5 czerwca br. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczną przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007 – 2013. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. N”

W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim ul. Walczaka 106 i w Białymstoku ul. Lipowa 32A. Na wsparcie rolników, ich domowników lub małżonków rolników, którzy podejmują lub rozwijają działalność nierolniczą na terenach wiejskich, ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. ponad 229 mln zł. Pieniądze te zostały podzielone na koperty wojewódzkie. Oddział Regionalny zakończy przyjmowanie wniosków na to działanie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią limit środków przewidziany dla danego województwa w co najmniej 120% lecz nie później niż 31 grudnia 2008 r.

O przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który mieszka w gminie wiejskiej, albo liczącej do 5 tys. mieszkańców gminie wiejsko-miejskiej, lub miejskiej. Osoba taka musi być m.in. ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie, przez co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenie wniosku dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz spełniać pozostałe kryteria dostępu określone w rozporządzeniu wykonawczym dla ww. działania i w PROW 2007-2013. Wsparcie przewidziane jest dla osób podejmujących lub rozwijających działalność nierolniczą lub związaną z rolnictwem w celu zapewnienia dodatkowego, pozarolniczego źródła dochodu. W całym okresie realizacji PROW 2007-2013 rolnik, domownik lub małżonek tego rolnika, może otrzymać wsparcie w wysokości do 100 tys. zł. W ramach tej kwoty wnioskodawca może złożyć kilka wniosków, ale nie więcej niż jeden wniosek rocznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie uprzednio złożonego wniosku nie przyznano pomocy. Przyznane dofinansowanie może pokryć rolnikowi do 50% kosztów kwalifikowalnych, które poniósł na stworzenie pozarolniczego źródła dochodu.

Rolnik może ubiegać się o refundację (zwrot) kosztów kwalifikowalnych poniesionych na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów oraz na nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych służących do realizacji danej operacji (projektu), wraz z zakupem instalacji technicznej. W ramach otrzymanej pomocy można wykonać prace związane z zagospodarowaniem terenu, zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu z wyłączeniem samochodów do przewozu mniej niż 8 osób, czy też sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia działalności nierolniczej.

Udzielona przez ARiMR w ramach tego działania pomoc finansowa musi być wykorzystana na inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej. Na liście działalności, które mogą być dofinansowywane jest ponad 380 pozycji. Są to m.in. usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usługi związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, w tym związane z wynajmowaniem pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedażą posiłków domowych lub świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, usługi transportowe, komunalne, wspieranie rzemiosła i rękodzielnictwa, rachunkowość, doradztwo czy usługi informatyczne.

Szczegółowy wykaz kategorii działalności nierolniczych (gospodarczych) w ramach działania “Różnicowanie wkierunku działalności nierolniczej”, sporządzony został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i zawarty jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” z dnia 17 października 2007 r. Zmiany uwzględniające obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. schemat klasyfikacji PKD zostały wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r, Nr 85, poz.519). Podmioty ubiegające się o pomoc finansową będą mogły posługiwać się dwoma systemami klasyfikacji do końca grudnia 2009 r. Po tej dacie będzie obowiązywała wyłącznie klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885).

źródło: ARiMR

N”

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.