Rozporządzenie Rady Ministrów weszło w życie

28 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468).

Rozporządzenie to wdraża przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (tzw. drugi mechanizm wsparcia).
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. jako jednostkę organizacyjną wykonującą zadania związane z udzielaniem wsparcia wskazano Agencję Rynku Rolnego.
Powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia operacji objętych wsparciem oraz wnioski o udzielenie pomocy składane są na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję Rynku Rolnego na jej stronie internetowej http://www.arr.gov.pl.

MRiRW