Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy powodzianom

Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r.

W rozporządzeniu określono, że poszkodowani przez powódź, osunięcie się ziemi lub huragan rolnicy mogą do 30 września br. składać do kierownika ośrodka pomocy społecznej wnioski o udzielenie pomocy.
Pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego będzie zróżnicowana i będzie wynosić:
1.dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo działy specjalne produkcji rolnej – 2000 zł,
2.dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych – 4 000 zł.
Jednakże w przypadku nie posiadania polisy ubezpieczenia 50 % upraw rolnych, na które przysługują dopłaty bezpośrednie lub 50 % sztuk zwierząt gospodarskich rolnicy otrzymają połowę ww. kwot pomocy społecznej.
Z pomocy mogą skorzystać rodziny rolnicze, jeżeli:
1.co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznych rolników,
2.szkody zostały oszacowane przez komisję wojewody powołaną na podstawie przepisów dotyczących zasad udzielania kredytów na wznowienie produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne przekraczają 30 % średniej produkcji rolnej z lat 2007-2009 lub średniej z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok wystąpienia szkód, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe.
Źródło: MRiRW