Rosną ceny ziemi rolnej

W naszym kraju, jak podkreślają analitycy z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP utrzymuje się dosyć wysokie tempo wzrostu cen gruntów ornych. W 2019 roku średnia cena była wyższa o 8,2% niż w roku 2018.

Szybciej drożeją słabe grunty orne oraz położone w województwach południowo-wschodnich, co wiąże się z dużą presją ze strony rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w sytuacji boomu na tym rynku – mówi Michał Koleśników z Banku PKO BP.

Według bankowych analityków prawdopodobnie główne przyczyny stojące za umocnieniem trendu wzrostowego cen ziemi rolnej w Polsce w okresie 2018- 2019 to przede wszystkim atrakcyjność lokowania wolnych środków w nieruchomości (m.in. ze względu na niski poziom stóp procentowych). Ponadto szybki wzrost cen działek budowlanych, mieszkań i domów w warunkach boomu na tych rynkach, znaczny wzrost wartości produkcji rolnej w 2017 oraz oczekiwana częściowa liberalizacja obrotu ziemią rolną i wyrównywanie poziomu cen po wejściu Polski do UE.

Wśród wymienionych czynników, stosunkowo duże znaczenie mają te niezwiązane z rolnictwem. Według Departamentu Analiz Sektorowych Banku PKO PB świadczyć może o tym większa dynamika cen w województwach o mniejszym przeciętym areale gospodarstw rolnych (duży udział małych działek w podaży, słabsze ekonomicznie gospodarstwa), większej niż przeciętnie gęstości zaludnienia i dużym udziale budownictwa indywidualnego oraz szybszy wzrost cen gruntów ornych słabych (o 13%) niż średnich (9%) i dobrych (4% ).

Natomiast prawdopodobnie czynniki związane z rolnictwem, stojące za szybszymi wzrostami cen słabszych gruntów oraz w województwach o niższych cenach, to m.in. niska podaż lepszych gruntów rolnych przy jednoczesnym dążeniu do zwiększania efektywności wykorzystania pozostałych czynników wytwórczych (pracy, maszyn, urządzeń, budynków, wiedzy) w ramach gospodarstwa. Częściowo wzrost cen ziemi rolnej w Polsce wynikać może z wyrównywania poziomu cen w krajach UE – dodaje Koleśników.

Źródło: PKO BP

Opracował: Krzesimir Drozd