Rolnik pyta – prawnik odpowiada

Na Państwa pytania, natury prawnej, w każdą sobotę w godz. 12.00-14.00, pod nr. telefonu 667 969 956 odpowiada prawnik Wojciech Lignowski.

W skład mojego gospodarstwa wchodzą grunty, z których część stanowi osadę średniowieczną, ze względu na co nie mogę na tam prowadzić żadnych prac ziemnych. Czy z tego tytułu przysługuje mi zwolnienie lub ulga w podatku rolnym?

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) przewiduje szereg ulg i zwolnień szczegółowo określając okoliczności, w jakich gmina powinna ich udzielić. Odnośnie udzielenia ulgi w podatku rolnym, to stwierdzić należy, iż takiej możliwości ustawodawca nie przewidział. Co do zaś zwolnienia, to zgodnie z art. 12. ust. 1. pkt 11. zdecydowano, że zwalnia się od podatku rolnego grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wobec czego najważniejszym jest ustalenie, czy wspomniana osada średniowieczna została wpisana do rejestru zabytków. Zabytkiem, w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Rejestr zabytków dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Jeżeli okaże się, że działka, na której położona jest przedmiotowa osada została wpisana do rejestru zabytków, to prawo do zwolnienia w podatku rolnym będzie przysługiwało. W takiej sytuacji, w myśl art. 13d. ust. 1. ustawy o podatku rolnym, zwolnienie gmina powinna udzielić z urzędu, a więc nie ma potrzeby składać jakiegokolwiek wniosku w tym celu. Gdyby gmina dopuściła się w tym zakresie zaniedbań, to oczywiście można wnieść o udzielenia zwolnienia. Niestety, ale może się również okazać, że brak dotychczasowego zwolnienia z podatku rolnego, nie wynika z zaniechania gminy, ale z faktu, iż wymieniona osada średniowieczna nie stanowi zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a wówczas zwolnienia z podatku nie będzie.

Jestem dzierżawcą gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych, na której rośnie kilka znacznej wielkości drzew. Ze względu na utrudnienia jakie one powodują, chciałbym móc je usunąć. Jak wygląda postępowania w tego typu sprawach?

Szczegółowe regulacje prawne w sprawie usunięcia drzew z nieruchomości zawiera ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Co do zasady wycinka drzew lub krzewów na nieruchomości może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza albo prezydenta miasta). Wniosek w tej sprawie składa posiadacz nieruchomości, a zatem uprawnionym tutaj jest nie tylko właściciel działki. Jeżeli wnoszący o pozwolenie nie jest właścicielem nieruchomości, to do wniosku musi zostać dołączona zgoda właściciela. W razie gdyby działka, na której rosną drzewa, była wpisana do rejestru zabytków, to zgodę na ich usunięcie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Organ wydający zezwolenie może uzależnić swoją zgodę od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane przez organ miejsce albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. We wniosku o zgodę należy podać m.in. nazwę gatunku drzewa, obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm, określić przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, oraz przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa. Niekiedy tej procedury nie stosuje się, tak jest w przypadku większości drzew owocowych, drzew występujących w lasach, na plantacjach oraz drzew, których wiek nie przekracza 5 lat. Za usunięcie drzew wnioskodawca ponosi opłatę, którą wysokość oraz termin zapłaty ustala w akcie zezwalającym na ich wycięcie wójt (burmistrz albo prezydent miasta). Opłaty jednak nie pobiera się w odniesieniu do drzew, na których usunięcia osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak przewiduje art. 86. ust. 1. pkt 2. Przepis ten daje podstawę do zwolnienia producenta rolnego, który nie prowadzi działalności gospodarczej, od konieczności uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Co więcej zwolnienie to wynika z mocy samej ustawy i nie jest zależne od woli organu zezwalającego. Pogląd ten akceptowany jest w piśmiennictwie, zgodnie z którym przyjmuje się, że nie ma podstaw prawnych do zwolnienia rolnika z opłat za wycięcie drzew w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia organu administracji, ze względu na obowiązujące w tym zakresie zwolnienia ustawowe (Kopyściańska Katarzyna, Usak Milan, NZS.2006.4.63, Zwolnienie rolnika z opłat za wycięcie drzew”, teza nr 2, 82323/2). Kończąc należy zaznaczyć, iż usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia może spotkać się z administracyjną karą pieniężną wymierzoną przez organ wykonawczy gminy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności