fbpx

Rolnik pyta, prawnik odpowiada

Na Państwa pytania, natury prawnej, w każdy czwartek w godz. 16.00-18.00, pod nr. telefonu 667 969 956 odpowiada prawnik Wojciech Lignowski (na zdj.). Pytania można również kierować listownie na adres redakcji WRP lub e-mail: redakcja@wrp.pl

Pytanie: Prowadzę duże gospodarstwo rolne, w związku z czym często borykam się z problemem braku rąk do pracy”. Mam więc pytanie jakie są możliwości, aby legalnie zatrudnić obcokrajowca do prac sezonowych w gospodarstwie?

Samasz loteria - baner

Odpowiedź:Zatrudnienie cudzoziemca (mowa tutaj oczywiście o pracownikach zza naszej wschodniej granicy) w gospodarstwie rolnym następuje zgodnie z przepisami szczegółowo wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W celu zatrudnienia takiej osoby należy złożyć dostępny w powiatowych urzędach pracy druk oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, który podlega rejestracji we właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Czynności rejestracyjne przeprowadzane są niezwłocznie, zaś samo dopuszczenie do zatrudnienia cudzoziemca nie powinno napotykać istotnych przeszkód ze strony urzędników. Jakkolwiek proszę pamiętać, że taki pracownik w ciągu roku będzie mógł przepracować co najwyżej sześć miesięcy oraz, że z zatrudnieniem wiąże się konieczność zawarcia z cudzoziemcem stosownej umowy o pracę i odprowadzaniem wszystkich świadczeń związanych ze wykonywaniem pracy na terytorium Polski.

Pytanie: Proszę o przedstawienie czynności, które muszę podjąć, aby uzyskać odpis z księgi wieczystej.

Odpowiedź:Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece księgi prowadzone są i przechowywane przez sądy rejonowe, gdzie w obecności pracownika sądu każdy mający interes prawny może przeglądać księgi wieczyste. W celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej należy najpierw dowiedzieć się w danym sądzie czy prowadzi on księgi wieczyste w dotychczasowym “papierowym” wydaniu, czy też wprowadzono już nowy system tzw. ksiąg elektronicznych. Jeżeli okaże się, że w interesującym nas sądzie występują księgi w systemie informatycznym, to wówczas należy złożyć na odpowiednim formularzu wniosek o odpis z takowej księgi podając jej numer. Formularz wniosku uzyska Pan w sądzie i również tam dokona Pan zapłaty za ów wniosek w wysokości 30 zł w przypadku odpisu zwykłego lub 60 zł w przypadku odpisu zupełnego. W razie gdyby Pana sąd nie wprowadził jeszcze nowego sytemu, to wniosek o odpis z księgi wieczystej należy sporządzić na piśmie wskazując, że jest Pan osobą zainteresowaną jako członek rodzinny uprawniony do dziedziczenia. Uprawdopodobnienie okoliczności, iż jest Pan osobą zainteresowaną wynika z treści art. 362 ust. 1 ww. ustawy, gdzie postanowiono, że odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów wydaje się na żądanie osób zainteresowanych lub na żądanie sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Opłata od tak sporządzonego wniosku wynosi 6 zł opłaty kancelaryjnej za każdą stronę odpisu.

Pytanie: Dzierżawiłem przez lata grunt rolny od osoby, która zmarła, a w jej miejsce wstąpiło czterech spadkobierców ustawowych. Umowa dzierżawy między czasie wygasła, zatem zwróciłem się do spadkobierców z propozycją zawarcia nowej, na co dwóch właścicieli odpowiedziało twierdząco, zaś pozostali nie wyrazili zgody. Czy w tej sytuacji można zawrzeć umowę dzierżawy?

Odpowiedź: Z chwilą śmierci właściciela dzierżawionej nieruchomości nastąpiło otwarcie spadku. Spadkobiercy ustawowi odziedziczyli grunt, który od tej chwili stał się przedmiotem ich współwłasności. O ile spadkobiercy nie wnieśli do sądu o zniesienie tej współwłasności, to zastosowanie do niej będą miały przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności ułamkowej. Należy zatem ustalić najpierw czy udziały spadkobierców są równe w dzierżawionej nieruchomości, czy też występują one w różnej wielkości. Zawarcie umowy dzierżawy jest czynnością przekraczając zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, wobec czego do jego dokonania bezwzględnie potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (art. 199 k.c.). Takie stanowisko podzielił m.in. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 15.12.2005 r. (I ACa 611/05) stwierdzając, że zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej współwłasność na okres 10 lat i skutkującej wyłączeniem władania przeważającą częścią gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osoby uprawnione, na tak długi okres stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd, co oznacza, że do jej dokonania była konieczna zgoda wszystkich współwłaścicieli. Brak wyrażenia zgody współwłaścicieli skutkuje bezwzględną nieważnością takiej umowy dzierżawy. Sama zaś zgoda na oddanie w dzierżawę może być wyrażona przed jej dokonaniem, w trakcie czynności albo w postaci jej potwierdzenia po wydzierżawieniu ze skutkiem wstecznym. Gdyby okazało się, że uzyskanie zgody na dzierżawę gruntów przez wszystkich współwłaścicieli jest niemożliwe, to współwłaściciele, których udziały w gruncie wynoszą przynajmniej połowę, mogą zwrócić się do sądu, aby zezwolił na wydzierżawienie gruntu rolnego. Wówczas wydane orzeczenie zastępuje niejako zgodę niechętnych umowie współwłaścicieli.

Na Państwa pytania odpowiadał prawnik Wojciech Lignowski

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.