Rolniczy budżet 2016

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5 stycznia pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016 w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

Jednocześnie Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatków majątkowych w części 33 – Rozwój wsi, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego o kwotę 1 200 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie o taką kwotę wydatków na dotacje i subwencje w części 33 – Rozwój wsi, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz zmianę planów finansowych Agencji Rynku Rolnego, Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Funduszu Rekompensacyjnego. Zmiany dotyczą m.in. tytułu wydatków oraz obniżenia zasileń Funduszu Rekompensacyjnego z powodu wysokiego salda środków na rachunku Funduszu.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych zaplanowano w kwocie 8 402 075 000 złotych. Ponadto w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok przewidziano wydatki dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 18 238 860 000 złotych. Jak udało się nam ustalić, wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz KRUS stanowią 7,23 % wydatków ogółem budżetu państwa.

Obi oba