Rolniczy budżet 2012

W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. przyjętej w dniu 5 maja br. przez Radę Ministrów na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zostały przewidziane środki w łącznej kwocie ponad 49.104 mln zł, w tym na wydatki w ramach budżetu środków europejskich 22.300 mln zł oraz KRUS 15.916 mln zł. Pozostałe wydatki są przeznaczone na realizację zadań krajowych oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W 2012 r. pierwszy raz od czasu akcesji zmniejsza się zaangażowanie budżetu krajowego na współfinansowanie płatności bezpośrednich w związku ze stopniowym zwiększaniem środków na te płatności (SAPS) z budżetu unijnego (do 100% w 2013 r.).
Na wyższym niż w 2011 r. i 2010 r. poziomie zostały przyjęte wydatki na:
– utrzymanie melioracji wodnych – w kwocie 566,9 mln zł (wyższej o 4,5% w porównaniu z 2011 r. i o 266,4% z 2010 r.),
– dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego – w kwocie 100 mln zł (wyższej o 11,1% w porównaniu z 2011 r. i o 29,8% z 2010 r.),
– postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – w kwocie 101,6 mln zł (wyższej o 3,5% w porównaniu z 2011 r. i o ok. 2% z 2010 r.),
– dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych – w kwocie 652,3 mln zł (wyższej o 9,7% w porównaniu z 2011 r. i o 4,2% z 2010 r.),
– oświatę i wychowanie (w tym dla szkół rolniczych bez internatów) – w kwocie 149,3 mln zł (wyższej o 5,1% w porównaniu z 2011 r. i o 18,9% z 2010 r.),
– dopłaty do zalesień – w kwocie 48 mln zł (wyższej o 5% w porównaniu z 2011 r. i o 10,2% z 2010 r.),
– prace badawcze w ramach programów wieloletnich realizowane przez instytuty badawcze w obszarze rolnictwa i rybołówstwa – w kwocie 97,2 mln zł (wyższej o 15,2% w porównaniu z 2011 r. i o 59,6% z 2010 r.),
– prace geodezyjno-urządzeniowe – w kwocie 33,5 mln zł (wyższej o 4,2% w porównaniu z 2011 r. i o 140,4% z 2010 r.),
– rolnictwo ekologiczne – w kwocie 6 mln zł (wyższej o 14,9 % w porównaniu z 2011r. i o 4,7% z 2010 r.),
– ochronę roślin – w kwocie 3 mln zł (wyższej o 19 % w porównaniu z 2011 r. i o 23% z 2010 r.),
– dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych – w kwocie 203,8 mln zł (wyższej o ok. 2% w porównaniu z 2011 r., lecz niższej niż w 2010 r.),
Na poziomie roku 2011 lub porównywalnym zostały zaplanowane wydatki na:
dopłaty do paliwa rolniczego – w kwocie 720 mln zł,
– program szklanka mleka” – w kwocie 118 mln zł, lecz wyższej o 14,7% w porównaniu z 2010 r.,
– postęp biologiczny w produkcji roślinnej – w kwocie 18,6 mln zł, wyższej o 3,3% w porównaniu z 2010 r.,
– dopłaty do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich – w kwocie 68,5 mln zł, wyższej o 15,5% w porównaniu z 2010 r.,
– doradztwo rolnicze – w kwocie 166,3 mln zł, wyższej o 1,2% w porównaniu z 2010 r.,
– zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w kwocie 287,1 mln zł.
Źródło: MRiRW”