Rolnicze ubezpieczenia z unijnym wsparciem

W ministerstwie rolnictwa przygotowany został projekt badania naukowego w zakresie możliwości rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie.

Projekt  bazuje na solidnie ugruntowanej najnowszej podbudowie teoretycznej i empirycznej, a więc na zachowaniach rolników w warunkach występowania wielu ryzyk, asymetrii informacji i niekompletności kontraktów ubezpieczeniowych, z drugiej natomiast strony integruje kwestie makroekonomiczne (konsumpcja, oszczędności, inwestycje, wzrost) i odnoszące się do finansów publicznych z mikroekonomicznymi (konkurencyjność, regulacje rynków i pomnażanie wartości dodanej) z problematyką sektorową (funkcjonowanie rolnictwa w sposób zrównoważony, nastawionego na wdrażanie innowacji, niedoinwestowanego w części sfer działalności, dotykanego przez tzw. przesunięcia ryzyk, itp., oraz konfrontowanego ze zmianami klimatu) – informuje resort rolnictwa.

W ocenie MRiRW efektem projektu będzie przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i innych instrumentów przewidzianych w regulacjach unijnych (Fundusze Wsparcia Wzajemnego) lub realizowanych na świecie (np. ubezpieczenia indeksowe przychodów). Rozwiązania te będą zawierały ocenę zarówno z popytowego, jak i podażowego punktu widzenia (szacunkowe kalkulacje składki netto za poszczególne rozwiązania).

Źródło: MRiRW