Rolnicy zużyli więcej nawozów

Z informacji GUS wynika, że zużycie nawozów mineralnych (NPK) w gospodarstwach rolnych wzrosła w sezonie 2007/2008 o 8,7% (tj. 171 tys. ton) w porównaniu z rokiem ubiegłym i wyniosło ogółem 2,1 mln ton. N

Największy wzrost odnotowano w zużyciu nawozów fosforowych, bo aż, o 12,2% co stanowi ponad 50 tys. ton. Rolnicy wykorzystali także odpowiednio o 8,1% więcej nawozów azotowych i 6,9% potasowych – czytamy w raporcie Środki Produkcji w Rolnictwie 2007 opublikowanym niedawno przez GUS.

Przy średnim krajowym poziomie zużycia nawozów mineralnych w roku gospodarczym 2007/08 wynoszącym 137,2 kg NPK na 1 ha użytków rolnych (UR) w dobrej kulturze, występuje wyraźne zróżnicowanie poziomu nawożenia w poszczególnych województwach. GUS podaje, że w 7województwach zużycie NPK na 1 ha UR ogółem w całym rolnictwie było wyższe od średniego w kraju, a najwyższe m.in. w województwach: opolskim -197,9 kg, kujawsko-pomorskim – 191,1 kg, dolnośląskim – 181,7 kg, wielkopolskim – 173,7 kg. Najniższe zużycie NPK odnotowano w województwie podkarpackim – 71,4 kg, małopolskim- 73,5 kg i podlaskim – 95,5 kg.

W badanych gospodarstwa zużyto łączne 61,9 mln ton obornika, co w przeliczeniu na czysty składnik NPK na 1 ha UR w dobrej kulturze stanowiło równowartość 59,0 kg NPK. Z danych GUS wynika, że ten rodzaj nawożenia stosuje 45% polskich gospodarstw.

W przeliczeniu na 1 ha UR pod zbiory 2008 r. zużyto w całym rolnictwie 132,6 kg NPK, w tym na użytki rolne w dobrej kulturze – 137,2 kg, a w gospodarstwach indywidualnych odpowiednio 128,6 kg i 131,1 kg NPK.

Z danych GUS wynika, że nawozy mineralne stosuje w Polsce ponad 1,7 mln gospodarstw, co stanowi 69,2% ogółu gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne w tzw. dobrej kulturze rolnej. Najwięcej gospodarstw stosowało nawożenie azotowe – 88,7% i wieloskładnikowe – 65,1%, 18,4% potasowe, 16,5% nawożenie fosforowe, natomiast najmniej gospodarstw, tylko 8,1% zastosowało nawozy wapniowe.

Opr. MS/Wrp.pl
Źródło: Środki Produkcji w Rolnictwiew 2007 R, GUS, listopad 2008.