Rolnicy pytają – resort rolnictwa odpowiada

W  jakim okresie sprzedaż tuczników przez grupę producentów rolnych może być objęta wsparciem realizowanym w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020 – pytają rolnicy.

Resort rolnictwa  odpowiada:

“Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. poz. 1284), pomoc finansowa jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności przez grupę producentów rolnych, licząc od dnia następującego po dniu wydania decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych.

Jednocześnie, jak wskazuje § 12 ust. 2 pkt 1 tego rozporządzenia, do wniosku o płatność dołącza się m.in. wykazy faktur VAT i rachunków uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, dotyczących produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, oraz sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, za okres, którego dotyczy wniosek, potwierdzających:

a) przychody netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów,

b) wartość i ilość produktów lub grupy produktów wytworzonych przez członków beneficjenta i sprzedanych beneficjentowi,

c) przychody netto beneficjenta za okres, którego dotyczy wniosek, ze sprzedaży produktów wytworzonych przez jego członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych odbiorcom niebędącym:

  • członkami beneficjenta,
  • współmałżonkiem członka beneficjenta,
  • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.

Wniosek o płatność składa się w terminie 60 dni od dnia upływu 12 miesięcy prowadzenia działalności przez grupę producentów rolnych następujących po dniu jej uznania i termin ten nie może zostać przekroczony.

Źródło: MRiRW