Rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty będą udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. N

Producenci rolni będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w ramach:
1. pomocy dla producentów rolnych, którzy w 2006 roku ponieśli szkodę w uprawach spowodowaną suszą.,
2. pomocy de minimis w rolnictwie,
Dopłaty będą udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wysokość dopłaty będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych i stawek dopłat do 1 ha takiej powierzchni. Proponuje się, aby dopłatami były objęte ważne gospodarczo gatunki roślin, takie jak: pszenica, jęczmień, owies, pszenżyto, żyto, ziemniak oraz groch siewny, łubiny, bobik.
Dopłaty udzielane będą przez Agencję Rynku Rolnego.

Warunki ubiegania się o dopłaty:
Aby starać się dopłatę, producent rolny musi:
1. posiadać działki rolne, na których uprawia rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha (za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego),
2. zużyć do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany:
a) zakupiony od:
– przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym albo
– podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym wpisanych do rejestru rolników,
b) wyprodukowany we własnym gospodarstwie przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo podmiot wpisany do rejestru rolników (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie – Dz. U. z 2003 roku, nr 137, poz. 1299 z późn. zm.).

Gdzie należy złożyć wniosek o dopłatę?
Wniosek o dopłatę powinien zostać złożony we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego – oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.
Terminy składania wniosków zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czym jest pomoc de minimis?
Jest to rodzaj pomocy udzielanej przez państwo zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1860/2004. Ogólna kwota tej pomocy nie może przekroczyć 3000 EUR, dla jednego producenta rolnego, w dowolnie wyznaczonym okresie trzech lat. Pułap ten jest stosowany bez względu na formę pomocy i jej cel.
Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, będzie musiał:
1. Dołączyć do wniosku oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
– w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych,
– od 1 września roku poprzedzającego wysadzenie sadzeniaków ziemniaka do 31 maja roku wysadzenia sadzeniaków ziemniaka albo dokument wydania z magazynu materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony.
2. Przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, jakie otrzymał w ciągu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie dopłaty.

Ponadto, w 2007 roku o dopłaty do materiału siewnego będą mogli się również ubiegać producenci rolni, którzy z powodu suszy w roku 2006 ponieśli szkodę w uprawach wynoszącą średnio nie mniej niż 30%. Dopłaty te nie mają charakteru pomocy de minimis w rolnictwie.

Wysokość dopłaty nie będzie mogła przekroczyć wysokości szkody (oszacowanej przez komisję powołaną przez wojewodę), pomniejszonej o wysokość pomocy przyznanej na podstawie przepisów o pomocy społecznej dotyczących szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Producent rolny, który będzie ubiegał się o dopłatę do materiału siewnego w ramach tej pomocy, będzie musiał dołączyć do wniosku:
1. Oryginał faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika właściwego OT ARR), pochodzącej z okresu:
– w którym został wysiany materiał siewny zbóż lub roślin strączkowych, w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również faktury zakupu dokonanego nie wcześniej niż w dniu 1 sierpnia 2006 roku,
– od 1 września 2006 r. do 31 maja 2007 r. w przypadku zakupu materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka i wysadzenia go w 2007 roku albo dokument wydania z magazynu materiału siewnego wyprodukowanego we własnym gospodarstwie (w rozumieniu przepisów o nasiennictwie), wystawiony w roku, w którym materiał ten został wysiany lub wysadzony, w przypadku materiału siewnego zbóż można dołączyć również dokument poświadczający wydanie tego materiału z magazynu nie wcześniej niż w dniu 1 września 2006 roku.
2. Kopię protokołu oszacowania szkód (sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę) określającego wysokość szkody w uprawach, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.
3. Kopię decyzji o udzieleniu pomocy społecznej, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W oparciu o zapisy ustawowe i akty wykonawcze Agencja przygotuje Warunki przyznania dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” oraz formularze dokumentów, które będą składane w OT ARR przez producentów rolnych ubiegających się o te dopłaty. Wnioski o przyznanie dopłaty będą dostępne w OT ARR i na stronach internetowych Agencji Rynku Rolnego (www.arr.gov.pl) po wejściu w życie ustawy i stosownych rozporządzeń.

Projekt ustawy wprowadzający mechanizm dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP www.sejm.gov.pl.

Opr. MS
źródło:Ministerstwo Rolnictwa

N”